Fiskarlaget Nyheter

11.01.2018 11:45
Krever kvikksølvfjerning
Innspill til Kystverket
Krever kvikksølvfjerning
Kvikksølvbeholder fra U-864 ved Fedje
Foto: Kystverket

Norges Fiskarlag gjentar og tydeliggjør i høringen om Kystverkets handlingsprogram at vi krever at kvikksølvet i Fedjeubåten fjernes. Vi gir i høringen tommel opp for planene om forbedrede navigasjonsinnretninger på kysten.

Høringssvaret fra Norges Fiskarlag til Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029 kan du i sin helhet lese i denne linken til vår dokumentdatabase.

 

Vi viser i vårt høringssvar til at Kystverkets handlingsprogram fremstår som klart, helhetlig og et gjennomtenkt dokument, som gir en god oversikt over Kystverkets planlagte aktiviteter i årene som kommer.

Økende aktivitet og transport langs kysten, samt økt fokus på oljeboring i nord, fører til økt risiko for skade og forurensning. En kan derfor vanskelig vektlegge behovet for sikkerhet og beredskap langs kysten høyt nok, skriver Norges Fiskarlag i sitt svar.

Vi trekker for øvrig frem som svært positivt at handlingsprogrammet slår fast at Kystverket vil fjerne etterslep når det gjelder vedlikehold og fornyelse av navigasjonsinnretninger langs kysten de kommende seks årene.

Vi påpeker også at god tilgang på landstrøm i fiskerihavnene er en forutsetning for mer effektive og miljø­vennlige havner, samt at forvaltningen av fiskerihavnene må ses på i en nasjonal sammenheng selv om de nå skal forvaltes regionalt.

Fiskarlaget konstaterer også Stortingets beslutning om å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra Kystverket til fylkeskommunene fra 2020. Det har vært en betydelig underfinansiering av investeringer til fiskerihavner de siste årene, og også her er det stort etterslep når det gjelder vedlikehold. Et slikt stort økonomisk løft bør ikke uten videre legges over på fylkeskommunene, mener Fiskarlaget.

Avslutningsvis gjentar Fiskarlaget sin støtte og tilslutning til Stad skipstunnel. Dette er et nyskapende prosjekt, som Fiskarlaget støtter opp om.

-Stad Skipstunnel vil redusere ulykkesrisikoen og forbedre seilingsforholdene langs kysten, og derigjennom være til stor nytte for fiskeflåten og annen skipstrafikk, påpeker Fiskarlaget i sitt høringssvar til Kystverket.