Fiskarlaget Nyheter

01.03.2017 11:10
Tar opp brukskonflikter
Brev til myndighetene
Tar opp brukskonflikter
Illustrasjonsfoto fra feltet utenfor Henningsvær
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlaget vil på bakgrunn av erfaringer gjennom denne torskesesongen vurdere om det er behov for å etablere særskilte reguleringstiltak/havdeling under Lofotfisket for etterkommende sesonger.

Det er i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet at Norges Fiskarlag tar opp meldinger om brukskonflikter mellom ulike bruksgrupper under fisket.

I brevet heter det:

«TILTAKENDE KONFLIKTNIVÅ MELLOM ULIKE BRUKSKLASSER UNDER LOFOTFISKET - ANMODNING OM SMIDIG PRAKTISERING/HÅNDHEVELSE AV REGELVERKET SAMT ANSVARLIG OG AKTSOM OPPTREDEN AV FLÅTEN.

Norges Fiskarlag viser til opplysninger om tiltakende konflikter mellom faststående redskaper og snurrevad om tilgang på fangstareal, særlig i Lofoten i forbindelse med avviklingen skreifisket. Fiskarlaget konstaterer at Fiskeridirektoratet i pressemelding datert 29.2.2017 bl.a. viser til § 26 i havressursloven om at snurrevad ikke må settes nærmere enn éi nautisk mil fra faststående redskaper når det ikke er fastsatt oppsyn, og at denne bestemmelsen vil bli fulgt opp gjennom håndhevelse fra Kystvaktens side.

Norges Fiskarlag er opptatt av at det skal være mulig å gjennomføre torskefisket for alle redskapsklasser, og at det derfor er nødvendig at alle utviser aktsomhet og smidighet under utøvelsen av fiskeoperasjonene. Fiskarlaget anser situasjonen for snurrevadflåten å bli svært vanskelig dersom denne bestemmelsen skal følges etter sin ordlyd, særlig i Lofoten-området med små fangstområder og stor konkurranse om arealtilgang.

Norges Fiskarlag viser til at denne bestemmelsen aldri har vært praktisert i Lofoten hvor lokale reguleringer og sedvane har vært grunnlaget for utøvelsen av fisket.

Fiskarlaget krever derfor at bestemmelsen i første ledd i § 26 i havressursloven om at snurrevad ikke skal være nærmere faststående redskaper enn éi nautisk mil ikke må praktiseres i Lofoten under vinterfisket.

Dette er avgjørende for at alle fartøygrupper skal ha adgang til fangstfelt. I en slik situasjon påhviler det et særskilt ansvar for aktsom atferd fra snurrevadfartøyene. Fiskarlaget ber derfor om at Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet snarest gir nødvendige instrukser til Kystvakta om praktisering og håndhevelse i tråd med det som er tradisjon og praksis i Lofotfisket.

Norges Fiskarlag vil samtidig oppfordre de ansvarlige om bord i fiskefartøyene om å opprette god kommunikasjon med hverandre på fangstfeltet for å være mest mulig orientert for derved å unngå redskapskollisjoner. Fartøy som fisker med faststående redskaper plikter hele tiden å varsle Kystvaktsentralen med oppdatert informasjon om hvor redskapene er plassert. Faststående redskaper skal være merket på en betryggende måte, og i tråd med gjeldende regelverk.

Dette vil avhjelpe alle under fiskeoperasjonene når det er stort press på å få tilgang på fiskeareal.

Norges Fiskarlag vurderer ovenstående ad hoc tiltak som nødvendig for å opprettholde fiskeaktiviteten for alle bruksklasser i Lofoten. Fiskarlaget vil imidlertid på bakgrunn av erfaringer gjennom denne torskesesongen vurdere om det er behov for å etablere særskilte reguleringstiltak/havdeling under Lofotfisket for etterkommende sesonger.»