Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.08.2014

Ikke refordeling i makrellfisket

Brev til Fiskeridirektoratet

Norges Fiskarlag har foretatt en vurdering av behovet for refordeling i fisket etter makrell i kystnotgruppen under 13 meter og i åpen gruppe, og har gitt tilrådninger i brev til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet ber i brevet om å imøtekomme Fiskarlagets tilråding om å øke kvoten fra 5 tonn til 7 tonn for fartøy i åpen gruppe, og ikke foreta refordeling i notgruppen under 13 meter.

Teksten fra brevet kan leses her:

REGULERINGS AV FISKET ETTER MAKRELL I 2014 – SPØRSMÅL REFORDELING I NOTGRUPPEN UNDER 13 METER OG KVOTENIVÅET FOR ÅPEN GRUPPE

Ad kystnotgruppen under 13 meter:
I årets reguleringsforskrift for makrell framkommer bl.a. følgende om refordeling i § 20:

«Â§ 20 Refordelingsdato
Fiskeridirektoratet kan tidligst endre kvotene for fartøy under 13 meter støste lengde i kystnotgruppen fra og med 25. august 2014, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato.»

Norges Fiskarlag har foretatt en vurdering av behovet for refordeling i ovennevnte reguleringsgruppe, og med basis i gjenstående kvantum av gruppekvoten, gjeldende fisketakt og mottatte innspill fra medlemslagene tilrår Norges Fiskarlag at det ikke foretas refordeling i notgruppen under 13 meter. Fiskarlaget viser til at gruppen har en restkvote på om lag 1.600 tonn, hvorav 667 tonn av dette er forskuttering av 2015-kvoten. Fiskarlaget vil i denne forbindelse påpeke at gruppen har adgang til å overføe inntil 10 % (770 tonn) av årets gruppen på 7.697 tonn til 2015.

Ad åpen gruppe:
Åpen gruppe har i en årrekke hatt en kvoteavsetning på 400 tonn, og det enkelte fartøy har kunnet fiske inntil 5 tonn, uavhengig av om kvoteavsetningen overskrides. I 2013 utnyttet åpen gruppe kvoteavsetningen på 400 tonn fullt ut, mens for årene 2011 og 2012 gjensto det restkvanta på henholdsvis 100 tonn og 75 tonn.

Det er selvsagt usikkerhet knyttet til fisketakten i denne gruppen resten av året, men Norges Fiskarlag mener likevel det vil være rimelig å øke kvoten på fartøynivå i åpen gruppe fra 5 tonn til 7 tonn. Selv om kvantumet til åpen gruppen benevnes som avsetning og ikke gruppekvote, mener Fiskarlaget at det her dreier seg om så små kvanta at risikoen for eventuell overskridelse av kvoteavsetningen på 400 tonn vil innebære marginale tallstørelser, sett i forhold til den totale makrellkvoten.

Under henvisning til ovenstående anmodes Fiskeridirektoratet om å imøtekomme tilrådningen om øke kvoten fra 5 tonn til 7 tonn for fartøy i åpen gruppe.

Med hilsen
NORGES FISKARLAG

Jan Birger Jøgensen

Elling Lorentsen

Kopi til: Medlemslagene
Landsstyrets medlemmer
Norges Sildesalgslag
Nærings- og fiskeridepartementet