Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.01.2021

Ikke lagt død

Organisasjonssaken

-Norges Fiskarlag har ikke skrinlagt arbeidet med og ønsket om å bygge en fremtidsrettet organisasjonsstruktur som er robust og på en god måte kan representere medlemmenes interesser. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen, som nedenfor redegjør for status og tilnærming i prosessen.

-Fiskarlaget har over tid arbeidet for å komme frem til en organisasjonsstruktur som Landsmøtet kan akseptere og omfavne. Senest under landsmøtet i 2019 ble saken behandlet i organisasjonens øverste organ. Heller ikke da ble det enighet om en fremtidsløsning.

Det sittende Landsstyret har vært tydelig på at alle steiner skal snus og at det ikke skal stå på styret å tilrettelegge for en prosess. Styrets opplevelse er at det er stor enighet i medlemslagene om at det er behov for endringer, men alle kartlegginger har så langt ikke klart å bidra til å peke ut en retning eller løsning.

Da vi i høst undersøkte grunnlaget for enda en gang å reise organisasjonsdebatten var tilbakemeldingen fra lagene så sprikende at Landsstyret ikke fant grunnlag for å gå videre.

Landsstyret sa imidlertid klart og tydelig at man «forutsetter å kunne komme tilbake til dette dersom det skulle bli nødvendig eller hensiktsmessig.» Det blir derfor ikke helt i tråd med premissene i prosessen, og i hvordan organisasjoner er sammensatt og avhengig av konsensus i store beslutninger, når det både fra Fiskarlaget Nord og i Fiskeribladet på lederplass skrives at organisasjonssaken er skrinlagt. 

Så gjøres det et poeng av om hvordan protokoller sendes ut internt. Jeg registrerer at svikt i våre egne rutiner under innføring av nytt saksbehandlingssystem har bidratt til at Landsstyrets vedtak ikke er kommunisert godt nok internt. Dette er selvsagt bare å beklage.

Vår organisasjon er sammensatt på en slik måte at det er Landsstyret som har ansvar i det daglige og Landsmøtet som er øverst formelle organ. Fiskarlaget Nord er til liks med øvrige organisasjonsledd representert i styret og har full anledning til å ta opp saker i både styret og til Landsmøtet. Store beslutninger, som organisasjonsendringer, er i praksis avhengig av full tilslutning i Landsmøtet. Det har ikke skjedd så langt.

Norges Fiskarlag er forankret i en målsetning om å samle alle fiskere under samme fane. Vi har aldri vært så få fiskere som nå. Vi har aldri hatt det så bra som nå. Min tilnærming og håp er at vi fortsatt skal representere hele landet og være norske fiskeres fremste talerør også fremover 

Landsstyret samles for øvrig til nytt ordinært møte den 25. januar. På sakskartet står fortsatt organisasjonssaken og vi arbeider fortsatt sammen med hele organisasjonen for å finne samlende løsninger.

  • Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag