Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.06.2017

Ikke kystnært fiske

Høring om raudåte

Norges Fiskarlag har i et høringssvar om forvaltning av raudåte gitt uttrykk for ønske om å ha en begrensende tilnærming til uttak av raudåte. Fiskarlaget mener det også er viktig at dette fisket må foregå i farvann med minst 1 000 meters dybde.

Høringsinnspillet fra Norges Fiskarlag ble behandlet i et telefonmøte i Landsstyret tirsdag 13. juni. I høringssvaret til Fiskeridirektoratet pekes det på følgende:

Utkastet til forvaltningsplan gir en god gjennomgang av biologiske forhold ved raudåtebestanden og økologiske effekter av raudåtefangst. Forslagene i rapporten synes å være basert på en langsiktig, økosystembasert forvaltning med en stor grad av føre-var tilnærming. Raudåtebestanden gir et potensial for å øke proteinuttaket fra havområdene våre, men også Fiskarlaget vil understreke at raudåte samtidig er en sentral nøkkelart i økosystemet. Da er det viktig at uttaket skjer med basis i best mulig kunnskap.

Norges Fiskarlag konstaterer at havforskerne vurderer bestanden av raudåte i norske havområder å være livskraftig, og at bestanden kan beskattes uten at det får negative konsekvenser for bestanden eller andre deler av økosystemet. Norges Fiskarlag mener prinsipielt at overskudd av tilgjengelige marine ressurser bør kunne utn¡rttes, og støtter derfor i utgangspunktet forslaget om å åpne for et kommersielt fiske etter raudåte.

Norges Fiskarlag viser også til at innvendingene mot et kystnært fiske er basert på faren for bifangst av egg, larver og yngel av viktige fiskebestander som driver nordover på vårparten og sommeren. Åpningen av raudåtefiske bør så langt som praktisk mulig være begrenset til perioder på året hvor det ikke foregår egg/larvedrift og yngeldrvandring, skriver Fiskarlaget i sitt høringsinnspill som du i sin helhet kan lese i vedlegget nedenfor. 

Krav til deltagelse

I forslaget til forvaltningsplan foreslås det at tillatelse til selskap og personer som ikke er kvalifisert for tildeling av ervervstillatelse etter deltakerloven kun skal være aktuelt dersom ingen av de som oppfyller lovens krav er interessert. På bestilling fra departementet reises det spørsmål ved om det skal kunne gi dispensasjon fra aktivitetskravet og/eller kravet om tilstrekkelig driftsgrunnlag etter en konkret vurdering.

Norges Fiskarlag mener at deltakelse må begrenses til fartøy som er tildelt ervervstillatelse og spesiell tillatelse/deltakeradgang i andre fiskerier. Rederi med fartøy som oppfyller dette må få lik anledning til å delta, uavhengig av om tillatelsene er tildelt på grunnlag av dispensasjon fra deltakerloven eller ikke. Rederi med fartøy uten slik tilknytning til fiskerinæringen bør ikke få anledning til å etablere seg i raudåtefisket.