Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.08.2022

-Ikke gå for EU

Fornybardirektivet

I en høringsuttalelse fra Norges Fiskarlag har vi rådet regjeringen om ikke å implementere EUs fornybardirektiv nå. Konsekvensene for naturmiljøet, fiskerinæringen og andre berørte parter må belyses langt bedre før dette eventuelt kan skje.

I sommer sendte Olje- og energidepartementet på høring et forslag til endring i tre EU-direktiv.

Det omfatter fornybardirektivet (Directive 2018/2001/EU), energieffektiviseringsdirektivet (Directive 2012/27/EU) og bygningsenergidirektivet (Directive 2010/31/EU).

Av disse tre EU-direktivene er det først og fremst fornybardirektivet som vil kunne påvirke norsk fiskerinæring og det marine miljøet. Ingen av de nevnte direktivene er hittil godkjent/implementert i Norge.

Hensikten med EU-kommisjonens forslag til endringer i fornybardirektivet er å legge til rette for raskere utbygging av fornybar energi. Det omfatter ikke minst utbygging av vindkraftverk til havs.

Forslaget ble opprinnelig lagt frem av Europakommisjonen 18. mai 2022, og er tilknyttet EUs arbeid under «REPower EU», i tråd med EUs nye ambisjoner om å gjøre seg uavhengige av energiimport fra Russland. Olje- og energidepartementet ber om synspunkter på EU-kommisjonens forslag, som grunnlag for å utvikle Norges posisjon i den videre EØS-prosessen.

Det legges blant annet opp til at EUs medlemsstater skal identifisere land- og sjøområder for rask utbygging og hastebehandling av nye vindkraftverk. Dette vil igjen innebære sterkt begrenset tid for kunnskapsinnhenting og medvirkning. EU-kommisjonen legger i denne sammenhengen opp til at kampen mot klimaendringer skal være overordnet hensynet til natur, annet næringsliv og «lokale protester».

Våre innspill

Norges Fiskarlag påpeker i vårt svar at vi har stor forståelse for ønsket om å bygge ut fornybar energi. Imidlertid har fiskerinæringen ikke bare gode erfaringer med prosesser for utbygging av vindkraft til havs.

Vi konstaterer at samtlige konsekvensutredninger for utbygging av vindkraftverk i norske farvann hittil har hatt preg av hastverksarbeid. De har i alt for liten grad vært bygget på god kunnskap om fiskerier, effekter på fiskebestander og det marine miljøet ellers.

Samtidig påpeker vi i vårt svar at Norges Fiskarlag den siste tiden har opplevd økende forståelse for at fiskeriene skal hensyntas ved utbygging av ny fornybar energi. Blant annet har regjeringen har nå gitt klart uttrykk for at vindkraftverk til havs ikke skal bygges ut i viktige fiske-, gyte- og oppvekstområder. Dette krever god forhåndskunnskap om fiskerier, fiskebestander og miljøeffekter, gode marine kartlegginger (Mareano-programmet) og ikke minst forsvarlige forvaltningsprosesser. Disse forvaltningsprosessene må skje i samsvar med havressursloven og prosessreglene i havenergiloven, og ikke gjennom hastebehandling basert på EU-direktiv.

Fikk ikke høringen

Norges Fiskarlag har også vist til at vi opprinnelig ikke fikk denne saken på høring. Saken ble i tillegg sendt på høring i fellesferien. Høringsdokumentene foreligger heller ikke på norsk.

Den korte høringsfristen og de manglende forutsetningene har medført at saken heller ikke har kunnet vært sendt ut på høring til våre medlemmer.

Norges Fiskarlag mener derfor at dette i sum tilsier at regjeringen ikke kan implementere EUs fornybardirektiv, med EU-kommisjonens endringsforslag, nå.

Vi har derfor gjort det klart overfor regjeringen at dette eventuelt først kan skje etter at konsekvensene for naturmiljøet, fiskerinæringen og andre berørte parter er belyst langt bedre.