Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.06.2021

ICES tar ned kvotene

Kvoteråd for 2022

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) tilrår å redusere kvotene for torsk og hyse i Barentshavet med henholdsvis 20 og 23 prosent. Sei holdes på samme nivå som i år, mens blåkveite også tas noe ned.

-Havforskerne tar litt mer i enn vi hadde forventet ut fra de signalene som er kommet til nå. Dette sier Kjell Ingebrigtsen i en kommentar til rådene fra ICES.

Han påpeker at rådene skal gjennom forhandlinger med russerne, men at det er grunnleggende tradisjon for å legge rådene fra havforskerne til grunn.

-Den såkalte stabilitetsklausulen begrenser reduksjonen til 20 prosent for norsk-arktisk torsk. Ellers kunne faktisk kvoten blitt tatt ytterligere ned. Det er likevel viktig å understreke at alle bestander er høstet bærekraftig og at torsk, hyse og sei fremdeles er bestander som skal høstes og forvaltes godt. Derfor er havforskernes arbeid viktig for det bærekraftige uttaket av de ulike arktiske artene, sier han.

Når det gjelder kysttorsk nord for 62N, så har ICES lagt opp til en to-deling av bestanden ved 67N, noe Fiskarlaget har støttet.  ICES viser til at det er viktig at en ny gjenoppbyggingsplan blir innført, siden en stor del av kysttorsken blir fisket sammen med den nordøstarktiske torsken. Derfor er null-fiske lite realistisk når det gjelder kysttorsk. En ny gjenoppbyggingsplan vil kunne innebære at ICES kan gi et oppdatert kvoteråd for kysttorsk nord for 67 N for 2022.

Kjell Ingebrigtsen sier at det allerede torsdag er berammet et møte med Fiskeridirektoratet der forvaltningen av kysttorsken står på agendaen, med flere deltagere fra Fiskarlaget.

Les detaljer om de enkelte bestandene hos Havforskningsinstituttet i denne lenken.

Enkeltartene

Her kan du lese hva Gjert Dingsør, ressursforsker i Fiskebåt og Fiskarlaget har kommet med av kommentarer for de forskjellige fiskeartene:

Nordøstarktisk torsk: Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 708 480 tonn, begrenset av stabilitetsklausulen på maks minus 20 prosent endring i forhold til avtalt kvote. Nedgangen skyldes en nedjustering av bestanden i forbindelse med metoderevisjonen i vinter. I tillegg viser toktindeksene fra det siste året lavere estimat enn forventet.

Bestanden er i en fallende trend på grunn av lavere rekruttering og økende fiskepress. Uten stabilitetsklausulen, men i henhold til treårsregelen i forvaltningsregelen ville rådet vært ned 40 prosent. Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig.

Nordøstarktisk hyse: Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 180 003 tonn, ned 23 prosent fra avtalt kvote. Nedgangen skyldes en nedjustering av bestanden på grunn av lavere toktindekser enn forventet. Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig, men i 2020 var fiskepresset litt høyere enn målet i forvaltningsplanen.

Nordøstarktisk sei: Rådet er gitt i henhold til forvaltningsplanen og ICES anbefaler en kvote på inntil 197 212 tonn, ned 567 tonn fra avtalt kvote for 2021. Bestanden er i god stand og høstes bærekraftig. Gytebestanden er estimert til å være på en topp og er forventet å falle litt i kommende år.

Nordøstarktisk blåkveite: ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 19 094 tonn for 2022 og 18 494 tonn for 2023. 2022 rådet er ned 29 prosent i forhold til avtalt kvote for 2021. ICES har estimert et nytt føre-var referansepunkt for fiskepress: HR=0.035, som kan oversettes til en høstingsrate på 3,5 prosent av biomassen av blåkveite som er større enn 45 cm. Forrige råd ble gitt etter en høstingsrate på 2,5 prosent. Høstingsraten for 2021 er estimert til å være 5,2 prosent hvis avtalt kvote tas. Bestanden er i god stand, men i en fallende trend. Avtalt kvoter er satt høyere enn rådene siden fisket ble gjenåpnet i 2010 og fangstene har igjen vært høyere enn avtalte kvoter. ICES estimerer fiskepresset til å være høyere enn bærekraftig nivå.

Kysttorsk nord for 67 N: ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst på null tonn for 2022. ICES anbefaler at det utvikles en gjenoppbyggingsplan for bestanden. Kysttorsk nord for 62 oN ble delt i to ved 67 oN etter metoderevisjonen i vinter, denne komponenten er ansett som datarik og kommer inn under andre regler enn datafattige bestander. ICES estimerer bestanden til å være under grenseverdien Blim som er satt til 115 782 tonn. Framskrivingene viser at bestanden ikke vil komme over Blim innen 2023 og ICES setter derfor kvoterådet til null.

-Min vurdering er at Blim er satt alt for høyt for denne bestanden og stiller spørsmål ved det vitenskapelige grunnlaget for at denne bestanden er eller har vært overfisket. Jeg mener at bestandsvurderingen viser en bestand i god stand, som høstes forsiktig. Det ser også ut som at miljø og konkurranse med nøa torsk er andre viktige faktorer som påvirker bestandsstørrelsen i tillegg til fiskepresset. En stor feilkilde er feilklassifisering mellom nøa torsk og kysttorsk, både i forhold til toktindeks og fangststatistikk. Den store forskjellen i bestandsstørrelser gjør at relativt små feil kan får store konsekvenser for den estimerte biomassen av den minste bestanden som er kysttorsk.

Kysttorsk 62 – 67N: ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst inntil 7613 tonn for 2022. ICES antar at 4 202 tonn av totalen vil bli fisket av fritidsfiskere, den kommersielle fangsten bør derfor begrenses til 3 411 tonn. Siden kysttoktet ikke anses å dekke denne bestanden godt nok, ble det på metoderevisjonen bestemt at ICES skal vurdere utviklingen av bestanden ut fra en fangst per enhet innsats (CPUE) indeks fra referanseflåten. Kvaliteten på denne indeksen er lav og eventuelle endringer kan være tilfeldige, men i mangel av noe bedre har det blitt godkjent av ICES. ICES benytter her en trendbasert metodikk som sammenligner snittet av indeksen for de to siste årene med snittet i de tre foregående årene. Denne raten var positiv, men siden ICES vurderer bestanden til å være på et kritisk lavt nivå, trekker de fra en føre-var buffer på 20 prosent. Dette resulterer i at kvoterådet er satt seks prosent lavere enn gjennomsnittlig estimert fangst for 2018-2020.