Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.07.2015

I mål med makrelltoktet

Ferdig fra norsk side

Det er noe lavere makrellfangster i det norske dekningsområdet enn tidligere. Det er en foreløpig tilbakemelding fra toktledelsen ved Havforskningsinstituttet etter at den norske delen av årets makrell- og økosystemtokt er ferdig.

Kartleggingen pågår ennå i islandsk og grønlandsk farvann, melder toktlederne Leif Nøttestad og Kjell Rong Utne i en oppsummering fra årets tokt. Det er fartøyene Brennholm og Eros som har vært brukt under kartleggingen fra norsk side.

Leif Nøttestad og Kjell Rong Utne forteller på HIs nettside at det har vært større variasjon i fangstmengde mellom nærliggende trålstasjoner enn de har vært vant med tidligere i enkelte områder. Dette indikerer at makrellen kan være mer klumpvis fordelt i sommer, dog uten å opptre i definerte stimer.

-De øvre vannmassene har generelt vært noe kaldere enn tidligere år i juli. Kaldt vann fungerer som en begrensende faktor for utbredelsen og tilgjengelig beitehabitat i tider med en stor makrellbestand. Fremdeles finner vi makrellen ned mot 6.0 grader celsius. I kaldere vann finner vi ikke makrell, så det setter yttergrensene for hvor vi finner makrell, rapporterer Nøttestad og Utne. Og de rapporterer videre at:

-Noe som er nytt for i år er en opphopning av makrell opp mot kaldfrontene. Forholdsvis store fangster er tatt i nordvestlige områder, mens det i varmere vann lengre øst var mindre fangster. Synlige ekkoloddregisteringer indikerer foreløpig kun begrensede registreringer av makrell dypere enn 30 m.

Langt øst

Langs Finnmarkskysten fikk vi også noe makrell i trålhalene, inkludert i Varangerfjorden. Dette er det nordøstligste området vi har fanget makrell noen gang under et forskningstokt. Aldersmessig er det 4- og 5-åringer som dominerer, altså de sterke 2010- og 2011- årsklassene. Disse finner vi overalt i utbredelsesområdet. I nord finner vi som vanlig noe større og eldre makrell med en klar lengdeavhengig vandring fra sør mot nord og vest. Det som forundrer oss forskere er hvorfor vi nesten alltid finner den største makrellen langs Norskekysten. Her må det være ulike vandrings- og beitestrategier involvert som vi foreløpig ikke har nok kunnskap om.

Lite sild

Det har generelt vært lite sild å se. Silden vi finner er gjennomgående stor, 350 – 400 gram. Det var sild i området rundt Jan Mayen, men store områder mellom Jan Mayen og Svalbard er fri for sild. Her fant vi bra med plankton og vanntemperaturer der sild kan trives, men altså ikke sild. Selv om det er blitt sett lite sild i det norske dekningsområdet har det kommet melding om greit med sild i de færøyske og islandske områdene. Det kan dermed virke som silden har en noe mer sørlig utbredelse i juli sammenlignet med tidligere år.

Polartorsk og lodde

Litt nordvest av Bjørnøya fikk vi polartorsk, mens sørøst av Bjørnøya fanget vi en del lodde i trålen. I sørlige Barentshavet og langs Finnmarkskysten registrerte vi en del tette såkalte sildeknuter både på sonarene og ekkoloddet på om lag 10-50 m dyp. Gjentatte trålfangster bekreftet at dette var små tette stimer av norsk vårgytende sild (18-30 cm og 2-4 år). Vi observerte heftig jakt på ungsilda i sørlige Barentshavet, inkludert på Nordkappbanken, fra mange flokker kvitnosdelfiner i tillegg til flere finnhval og knølhval. De beitet aktivt på ungsilda med ulike finurlige jaktteknikker over større områder.

Samspill makrell og sildelarver

Mange fiskere er opptatt av samspillet mellom makrell og sildelarver. Brennholm brukte de siste dagene av toktet til å se nærmere på denne problematikken. Dette er en oppfølging til undersøkelser som ble gjennomført i slutten av mai i 2013 og 2014 og fra dette toktet i juli 2014.

Langs Finnmarkskysten ble det funnet makrell med sildelarver i magene, men overlappen mellom makrell og sildeyngel synes så langt veldig begrenset, i hvert fall når vi kartla Finnmarkskysten i slutten av juli. Vi har hatt et par trålhal med både liten og større hyse nær overflaten langs kysten av Finnmark.