Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.04.2019

– Hvorfor er det slik?

Fisk og Seismikk 2019

Dialogseminaret «Fisk og seismikk» ble onsdag ettermiddag åpnet i Trondheim. Fiskarlagets leder oppfordrer til fortsatt god kontakt mellom næringene, og han setter samtidig spørsmålstegn ved noen faglige vurderinger.

«Fisk og Seismikk» har i om lag 20 år blitt holdt som en årlig arena for økt kontakt og dialog mellom de to næringene.

I sin velkomsthilsen pekte Kjell Ingebrigtsen på at det fremdeles er behov for en slik jevnlig dialog.

Han understreket utfordringen det skaper for begge næringer at de benytter seg av til dels de samme områdene, og at fisk må tas når den er tilgjengelig.

– Fisken må fiskes når den er der. Bruker vi ikke den muligheten så kan det gå lang tid før muligheten er der igjen. For å få dette til trenger vi en dialog mellom våre næringer. Og så er det hele tiden viktig å huske på at vi høster av viltlevende og fornybare ressurser, sa Ingebrigtsen til de drøyt 70 i salen.

Kan bli bedre

Han henviste også til at vi liker å si at Norge er i den beste klassen når det gjelder fiskeriforvaltning.

– Er vi det når det gjelder sameksistens, var Ingebrigtsens retoriske poeng.

Fiskarlagslederen mener det er viktig å avklare og få svar på hvorfor både fiskerne, Fiskeridirektoratet og havforskerne kan ha samstemte oppfatninger, samtidig som Oljedirektoratet (OD) kommer til andre konklusjoner.

Kjell Ingebrigtsen peker på at de faglige vurderingene bør være mer samstemt før det anbefales en seismikkskyting. Han poengterte også at Fiskarlaget ikke er mot oljeaktivitet og seismikk, men understreket at samarbeid og planlegging er viktig for å unngå konflikter også i fremtiden.

Har mye kontakt

Norges Fiskarlag har over tid hatt en strategi om en jevnlig og tett kontakt med både olje- og seismikknæringen.

– Vi har erfart at direktekontakt med enkeltselskaper gjør at vi bidrar til å redusere konfliktsituasjoner og får bidratt til å synliggjøre fiskernes utfordringer i sine sesonger på en god måte, sier han.

Under årets «Fisk og Seismikk» skal også Fiskarlagets fagansvarlig for arbeidsområdet Sonja Elin Kleven Jakobsen komme mer tilbake til hvordan vi arbeider med temaet.

– Fiskarlaget har over tid hatt et omfattende kontaktarbeid med seismikkselskapene, og vi opplever som Kjell sier at dette gir gode resultater for våre medlemmer, sier Kleven Jakobsen.

Bildetekst: Fv Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen sammen med Turid Øygard fra Norsk Olje og Gass, Fiskarlagets Sonja Elin Kleven Jakobsen og fisker og mangeårig tillitsmann i organisasjonen August Fjeldskår.

Mest i Nordsjøen

Statistikken for seismikk i 2018 viser at Nordsjøen fremdeles er området med flest aktiviteter. 

Jan Stenløkk fra OD viste til at 84 av de 116 seismisk relaterte innmeldingene i 2018 var i Nordsjøen.

Han informerte om at det nå er i alt 84 godkjente fiskerikyndige i Norge, mot 108 i 2017. OD mener ordningen med fiskerikyndige om bord fungerer godt og at det fremdeles er slik at god og tidlig kontakt er viktig mellom fiskefartøy og seismikkfartøy for å unngå problemer på havet.

Det ble i 2018 meldt inn 13 hendelser til erstatningsnemda der seks fikk medhold, seks ble avslått og en sak er utsatt. Det ble fremmet krav om 6,5 millioner i erstatning, mens det ble innvilget erstatninger på til sammen 1,6 millioner kroner.

For øvrig får deltagerne på seminaret også førstehånds informasjon om hvordan situasjonen vurderes sett fra fiskerhold i nettopp Nordsjøen.

Fiskarlagsnestor August Fjeldskår skal delta med et innlegg i ettermiddag, der han som erfaren fisker i området skal speile sine erfaringer med seismikk.