Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.07.2017

Høvedsmannkravet

Leppefiskreguleringen

I brev av 14.07.2017 til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet anmoder Norges Fiskarlag om at bestemmelsen i årets leppefiskregulering om at høvedsmann/eier må stå om bord i fartøyet under fisket må frafalle.

Det kom til sterk misnøye omkring kravet om at fartøyeier/høvedsmann må stå om bord i fartøyet under fiske etter leppefisk, særlig etter departementets avklaring knyttet til situasjonen for selskaper hvor ingen av medeierne/personer har eiermajoritet.

Les hele brevteksten her:

REGULERING AV FISKET ETTER LEPPEFISK I 2017 – VEDRØRENDE KRAVET OM AT FARTØEIER/HØVEDSMANN MÅ STÅ OMBORD I FARTØYET UNDER FISKE

Det vises til at Norges Fiskarlag har fremmet kommentarer/forslag til regulering av fiske etter leppefisk i 2017, jfr. brev av 30.3.2017 og 15.5.2017. Prosessen knyttet til utforming og avklaring av vilkårene for reguleringen av fiske etter leppefisk i 2017 har ikke vært tilfredsstillende, og spesielt uheldig var det at endelige rammevilkår først ble vedtatt av departementet 4. juli 2017, tett opp til fiskestart 17. juli. Fiskarlaget forventer derfor at vilkårene knyttet til neste års fiske etter leppefisk avklares på et langt tidligere tidspunkt.

De to mest kontroversielle problemstillingene knyttet til leppefiskreguleringen har vært spørsmålet om deltakervilkår/adgangsbegrensning og spørsmålet om totalkvote/områdekvoter/båtkvoter. Her endte departementet opp med å tillate bruk av flere fartøy (åpen gruppe), men med krav om at fartøyeier/ høvedsmann må stå om bord i fartøyet under utøvelsen fisket. Det er videre satt en kvote pr. båt på 75.000 fisk.

Det har imidlertid oppstått sterk misnøye og uro omkring kravet om at fartøyeier/høvedsmann må stå om bord i fartøyet under fiske etter leppefisk, særlig etter departementets avklaring knyttet til situasjonen for selskaper hvor ingen av medeierne/personer har eiermajoritet.

Fiskarlaget har i e-post fra Fiskeridirektoratet datert 7.7.2017 blitt meddelt følgende knyttet til situasjoner når ingen av medeierne i et selskap eier mer enn 50 %:

«Siden forskriftens ordlyd ikke sier noe om hvem av medeierne som må stå om bord når ingen eier mer enn 50 %, og siden dette dreier seg om en inngripende regel (påbud), så mener vi at det mest gunstige tolkningsalternativet for eierne må legges til grunn. Dette betyr at medeierne står fritt til å velge hvem av dem som skal stå om bord som høvedsmann, til å veksle mellom hvem av dem som er høvedsmann, og – dersom de eier flere fartøy sammen – til å stå om bord på hvert sitt fartøy samtidig.»

Norges Fiskarlag mener at det er svært urimelig at organisasjonsformen (eiersammensetningen) i selskap som eier flere fartøy som skal delta i fiske etter leppefisk på en tilfeldig måte blir avgjørende for hvem som kan delta i dette fisket med flere høvedsmenn på selskapet fartøyer. Selv om Fiskarlaget i uttalelse av 30.3.2017 foreslo at det som alternativ til eierandel på 50 % burde settes krav om at eier må stå om bord i fartøyet, så erkjenner organisasjonen at dette gir uheldige og tilfeldige utslag når departementet har åpnet for en annen praksis når ingen av medeierne i selskap eier mer enn 50 %.