Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.10.2015

Høring på autoline

Landsstyrevedtak

Landsstyret vil ha en bred gjennomgang av konsekvenser ved bruk av ulike redskap i kystnære farvann, og sende dette ut til medlemslag på høring. Bakgrunnen for saken er utfordringer knyttet til autoline påpekt fra Nordland Fylkes Fiskarlag.

Norges Fiskarlag behandlet i landsstyremøtet 19. oktober 2015 spørsmålet om autoline i fjordene, og det ble gjort følgende vedtak:

«Landsstyret viser til henvendelse av 24. september 2015 fra Nordland Fylkes Fiskarlag om utfordringer med autoline i fjordene og i nære kystfarvann.

Landsstyret viser til at spørsmålet ikke bare dreier seg om autoline benyttet av mindre fartøyer, men bør settes inn i en bredere sammenheng for vurdering av tiltak, dersom det skulle være nødvendig. Dersom det er hensynet til ressursen som skal veie tyngst, kan bruk av andre «effektive» redskap vurderes samtidig. Eksempelvis bruk av snurrevad når fartøyet er (godt) under 15 meter, eller bruk av dobbeltrål i rekefisket.

Landsstyret ber administrasjonen utarbeide et notat om konsekvensene ved bruk av redskap i kystnære farvann, og sende dette ut til medlemslag for å få innspill og samtidig vite om de har samme utfordringer som påpekt fra Nordland Fylkes Fiskarlag.

Saken forelegges Landsstyret for ny behandling våren 2016, etter at saken har vært gjenstand for organisasjonsmessig behandling.»

Norges Fiskarlag vil utarbeide et notat slik landsstyret etterspør og sende dette til medlemslag i løpet av 2015.