Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2017

HI+NIFES og skatt

Revidert budsjett

Regjeringen har torsdag lagt frem revidert nasjonalbudsjett og det er klart av Havforskningsinstituttet og NIFES slås sammen. Vi tar også med noen skattemomenter fra revidert i denne saken.

I en pressemelding omtales sammenslåingen av HI og NIFES som skal tre i kraft fra 2018: 

Regjeringa vil samle Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskingsinstituttet til eitt institutt frå 1. januar 2018.

– Det er venta ein sterk vekst innan marin sektor i åra framover. Det aukar behovet for meir kunnskap og fagleg samspel. Med det nye instituttet etablerer vi eit breiare og meir konkurransekraftig forskingsinstitutt, også internasjonalt, seier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Saman skal NIFES og Havforskingsinstituttet utvikle vidare det faglege kunnskapsgrunnlaget frå hav til mat. Dei har i dag ulike, men komplementære oppgåver. Det nye instituttet skal leggje betre til rette for tverrfaglege prosjekt der havmiljø, havstraumar, fiskeernæring og førekomsten av uønskte stoff i sjømat sjåast i samanheng. Instituttet skal óg utvikle vidare kunnskapsgrunnlag gjennom auka samspel om fag, infrastruktur og drift.

NIFES og Havforskingsinstituttet er lokaliserte i nærleiken av kvarandre i Bergen. Det er allereie ein prosess i gang som vurderer ei mogeleg samlokalisering av marine forskingsmiljø i Bergen.

Både NIFES og Havforskingsinstituttet er nasjonale rådgivande forskingsinstitutt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. NIFES er ansvarleg for langtidsovervaking av uønskte stoff og næringsstoff i villfisk, oppdrettsfisk, skaldyr, fôr, fôrressursar og sjømatprodukt i Noreg. Havforskingsinstituttet sitt samfunnsoppdrag er å skaffe kunnskap og gi råd for ei berekraftig forvalting av dei marine ressursane i økosystema, og ei berekraftig utvikling av havbruksnæringa.

Skattenytt

Regjeringen har også gjort noen endringer på skatteområdet. Blant annet er produktavgiften for i fiskeri-, hval- og selfangstnæringen redusert fra 2,3 prosent til 2,2 prosent. Det legges opp til at endringen skal tre i kraft fra første juli i år.

Det opplyses også at en ny ordning med skattefavorisert individuell sparing til  pensjon kommer på høring i løpet av våren med tanke på at ordningen skal tre i kraft i løpet av høsten. 

Prosessen videre

Regjeringen Solberg la altså torsdag frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Deretter trer justeringer, endringer og nye ordninger i kraft.