Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.02.2022

Havvindsatsing på feil spor

Ber regjeringen om møte

Norges Fiskarlag ser med stor bekymring på debatten om vindkraftverk til havs. Hensynet til fiskerinæringa, havmiljøet og samfunnsøkonomi synes å være helt fraværende. Vi ber derfor regjeringen om et møte. Snarest.

– Dersom utbygging av vindkraftverk i norske farvann ikke blir basert på tilstrekkelig god kunnskap, og myndighetene heller ikke legger til rette for god sameksistens, kan utviklingen bli til skade for både havmiljøet, fiskerinæringa og for Norge som nasjon, mener Kåre Heggebø, leder av Norges Fiskarlag.

Fiskeriene er den viktigste historiske forutsetningen for at Norge i dag har råderett over, og dermed mulighet til å drive annen næring til havs, i et område tilsvarende mer enn seks ganger Norges landareal. 

Norges Fiskarlag er positivt innstilt til andre næringer. Det gjelder i utgangspunktet også for vindkraft. Forutsetningen har hele tiden vært at vindkraftutbygging ikke må ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder eller for fiskernes driftsgrunnlag. 

– Fiskerne opplever nå et enormt press for å ta i bruk sjøområder til vindkraftutbygginger. Både bunnfaste anlegg og flytende turbiner søkes plassert på relativt grunt vann. Slike grunner er ofte sammenfallende med våre aller beste fiskebanker og gyteområder. Den viktigste bakenforliggende årsaken til at fiskeområdene nå er under så sterkt press, er forventninger om at staten gir gode økonomiske rammevilkår for slik utbygging, sier Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.

Innen 2030 skal det etter planen skje en enorm utbygging av vindkraftverk i våre farvann, i første omgang i Nordsjøen. Mange politikere mener dette kun er begynnelsen.

– Vi frykter at regjeringen og Stortinget vil ta for lett på de kravene som normalt stilles til grundige og tverrfaglige analyser av konsekvenser, nytteverdi og samfunnsøkonomi, slår Sandberg fast.

I det videre arbeidet med å utvikle rammevilkår for utbygging av vindkraft til havs har Norges Fiskarlag hele tiden vist til at regjeringen må legge Stortingets forutsetning, om at «det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene», til grunn.

Dette slås også fast i regjeringsplattformen som sier at regjeringen skal «sikre sentrale norske gyteområder og fiskefelt mot ødeleggende påvirkning fra annen næringsvirksomhet.» For å oppnå dette trengs god og tverrfaglig kunnskap.

– Norges Fiskarlag krever at regjeringen sørger for at det etableres akseptabel kunnskap om effekter på fiskeri og havmiljø før aktuelle blokker/delområder for vindkraftverk lyses ut, og før konsekvensutredninger gjennomføres, sier Sandberg.

Utbygging av vindkraftverk i norske farvann er per i dag ikke lønnsomt. Mange mener likevel det haster svært mye med å fastsette gunstige rammevilkår for utbygging av vindkraft til havs.

– Vi erfarer at den viktigste forutsetningen for at investorene skal tjene på utbygging av vindkraft i norske farvann er det såkalte hybridnettet (hybridkabler). Så godt som samtlige havvindselskap og vindkraftorganisasjoner anmodet derfor Olje- og energidepartementet om gunstige politiske avklaringer om hybridnettet, da departementets veileder om vindkraft til havs var på høring i august 2021. I tillegg vil hybridnettet naturligvis kunne bli til hinder for fiske i store områder, og dermed også gå ut over høstingen av mat i norske farvann, viser Sandberg til.

  • Se Fiskarlagets innspill til den nevnte planen vedlagt nedenfor.

For fiskerinæringa vil det være omfanget og plasseringen av vindkraftverk til havs som avgjør om en reell sameksistens vil være mulig. Vi må ha langt bedre kunnskap, og fiske- og gyteområder må utelukkes for vindkraftutbygging allerede fra start. 

– Norges Fiskarlag mener vi nå må ta oss tid til en bred debatt om praktiske og økonomiske vilkår for utbygging av vindkraftverk til havs, og hvordan denne utbyggingen må ta hensyn til havmiljøet og fiskeriene. Vi advarer mot et politisk kappløp som heies fram av vindkraftindustrien. På det grunnlaget ber vi derfor regjeringen om et møte, slår Kåre Heggebø fast.

Kontakt:

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg – 976 82 469

Leder Kåre Heggebø – 995 76 904