Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.08.2017

Gruvedrift på havbunnen?

Høringssvar

Marin gruvevirksomhet vil kunne få negative konsekvenser for havmiljøet og for fiskeriene. Sjømattryggheten utfordres også av slik mulig aktivitet, skriver Fiskarlaget i høringen av en ny lov om mineralutvinning på kontinentalsokkelen.

Fiskarlaget har uttalt seg positivt til at det nå utarbeides et lovverk om eventuell utvinning av mineralforekomster med potensial for fremtidig lønnsom utvinning i norske havområder. Så langt er det ikke funnet noen slike forekomster på norsk sokkel.

– Dersom det planlegges nye kartlegginger av mineralressurser på norsk sokkel bør disse koordineres med kartlegging av marint biologisk mangfold, ikke minst langs den midtatlantiske ryggen hvor det er store områder med svært høy biodiversitet og verneverdi, påpeker Fiskarlaget i sitt høringssvar.

Konsekvensutredning

Høringsnotatet fra departementet viser til at marin gruvevirksomhet kan få negative konsekvenser for marint miljø, og derigjennom også for fiskeriene. Det vises også til at forurensende stoffer fra virksomheten kan ha negativ påvirkning på marine arter, og være en utfordring for sjømattryggheten. Undersjøisk gruvevirksomhet kan i tillegg vanskeliggjøre fiskeriene over store områder, spesielt dersom det tillates dumping av overskuddsmasse. Fiskarlaget viser i den sammenheng til at det er helt nødvendig å gjennomføre en grundig og næringsnøytral konsekvensutredning i forkant av eventuell mineralutvinning, slik at en kan ta nødvendig hensyn til fiskeriene og det marine miljøet.

Om sameksistens

Høringsnotatet peker også på at en bør kunne gjøre bruk av erfaringene fra sameksistens mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Fiskarlaget er enig i at en kan være nyttig å vurdere noen av erfaringene herfra. Imidlertid har sameksistens med petroleumsnæringen vært lite vellykket sett fra fiskerinæringens side, ikke minst i forhold til undersøkelsesvirksomhet/seismikk, påpeker vi i vårt høringssvar.

Erstatning

Forslaget til lov om mineralutvinning på havbunnen inneholder et eget kapittel om erstatning til fiskere som rammes av slik virksomhet. Fiskarlaget presiserer i den sammenheng at eventuell erstatning til norske og utenlandske fiskere, som følge av arealbeslag, dumping og/eller forurensning fra undersjøisk gruvedrift, må være siste utvei. Som hovedregel må det stilles krav til at undersjøisk gruvedrift ikke må kunne ødelegge for fiskeri eller havmiljø. Det må i tillegg være et ufravikelig krav at slik utvinning ikke må kunne gå ut over sjømattryggheten.

Vesentlig mangel

Norges Fiskarlag har også påpekt at hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder ikke er nevnt fra departementets side i høringsnotatet. Fiskarlaget har derfor bedt om at dette forholdet inkluderes i det videre arbeidet knyttet til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen.

Les hele høringssvaret her: