Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.04.2019

GPS overvåkes bare delvis

Svar til Fiskarlaget

Det er per i dag ikke tilfredsstillende infrastruktur og beredskap for raskt avdekking av GPS-jamming for skipsfarende langs kysten. Nkom mener det er tilnærmet umulig å unngå problemer med dette nettet.

Norges Fiskarlag har med bakgrunn i en henvendelse fra Fiskarlaget Nord fulgt opp saken knyttet til jamming av GPS-signaler, altså bevisst forstyrrelse av GPS-signaler.

I vår henvendelse til Nkom viser vi til at fiskeflåten, i likhet med skipsfarten og luftfarten, er avhengig av pålitelige navigasjonssystemer. Dette er en forutsetning for trygg og sikker seilas.

Den siste tiden har det vært avdekt tilfeller av GPS-jamming både i Øst-Finnmark, Tromsø og i Bodø. I disse sakene har det vært fokus på hva dette innebærer for flytrafikken. Norges Fiskarlag har overfor Nkom påpekt at dette også har store konsekvenser for skipsfarten, fiskeflåten inkludert.

Kystverket varsler

Norges Fiskarlag har derfor bedt om en avklaring på hva som er gjeldende varslingsrutiner for de sjøfarende, om myndighetene blir kjent med at GPS-signalene blir jammet.

I et svar fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser overingeniør Nicolai Gerrard til at varsling av sjøfarende per i dag skjer fra Kystverket gjennom navigasjonsvarslingstjenesten.

– Derimot så har alle skipsførere som observerer farer av betydning for sikker navigasjon eller ferdsel, ansvar og plikt til å melde til andre fartøy i nærheten og til myndighetene, derunder Kystverket. Dette gjelder også GNSS-forstyrrelser og -bortfall, påpeker Gerrard i sitt svar.

Han viser til at varsling i kystområdene fra Kystverket blir sendt ut via NAVTEX, som beskrevet på Kystverkets hjemmesider. I havområdene brukes Inmarsat C-satellitter, og nord for 76° brukes en HF NBDP-sender lokalisert i Hammerfest.

Han har kontaktet Kystverket med et direkte spørsmål om GPS, og de oppgir at hvis de får indikasjoner på GPS-forstyrrelser og at det er tegn på at skip kan være påvirket, så vil skipene bli varslet på det viset som er beskrevet ovenfor (navigasjonsvarslingstjenesten) og ved samme varslingskanaler som ved farer for andre skip (som kystradioen). Varsler om GPS-forstyrrelser har derimot ikke blitt sendt ut så langt.

Har ikke varsling

Nkom opplyser at de har noen permanente fjernmålestasjoner plassert slik at de kan observere signaler langs deler av kysten, men at en er avhengig av tilbakemelding av brukerne av GPS-systemet for å få avdekket utfall. Det betyr at det per i dag ikke er etablert en fast overvåkning av signalene langs kysten.

– I tillegg har vi muligheten til å sende ut kvalifisert personell for å lokalisere støykilden i tilfeller der det blir påvist skadelig interferens, opplyser Gerrard.

Fire ulike systemer

GPS er ikke det eneste satellittbaserte navigasjonssystemet (GNSS). I dag eksisterer også det russiske GLONASS, med global dekning, samt det europeiske Galileo og det kinesiske BeiDou, begge med mål om full global dekning innen 2020.

Moderne GPS-mottakere, som mer riktig burde hete GNSS-mottakere, tar i bruk flere av disse systemene, og gjerne alle. Det vil si at man får inn langt flere satellitter, som forbedrer nøyaktigheten og tilgjengeligheten av signalet, samt at man har flere frekvenser som gjør mottakeren mindre utsatt for jamming.

– Å ha en mottaker som tar inn flere GNSS-er er nok det enkleste og billigste trekket man kan gjøre selv for å gjøre seg mer robust når det kommer til problemer med GPS-en. Et eksempel på dette er at når det har vært GPS-jamming i Finnmark, så har GLONASS vært tilgjengelig, selv om GPS ble utilgjengelig, opplyser Nicolai Gerrard.

Arbeider med det

Gerrard forteller at Nkom er i en fase hvor de har begynt å se på hvordan de kan etablerere en bedre rapportering ved utfall av GNSS/ navigasjonssystem i samarbeid med andre relevante etater og aktører. Det har blant annet vært snakk om å ta i bruk AIS-basestasjoner, som er spredt langs hele kysten.

– Vi ser også på hvordan vi kan få til bedre samhandling og varsling mellom forskjellige aktører, som mellom luftfarten og det maritime. Bakgrunnen for dette arbeidet er de siste årenes GPS-forstyrrelser i nord og en økende grad av bruk av jammere i sivilsamfunnet, opplyser Nicolai Gerrard som er overingeniør i Teknologiavdelingen/Seksjon tilsyn og veiledning i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.