Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.03.2014

Godkjenner gruvedumping i gyteområd

Fiskarlaget kritiserer regjeringen

Kommunal- og fornyingsdepartementet godkjente i dag planene for utslipp av to millioner tonn gruveavfall per år i Repparfjorden i Finnmark. Etter Fiskarlagets oppfatning bygger godkjenningen på delvis feilaktige premisser.

– Vi hadde forventet at denne avgjøelsen skulle bygge på et solid tverrfaglig grunnlag. Det har ikke skjedd, sier Jan Skjærvø, generalsekretær i Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlags grunnholdning er at norske fjorder ikke må brukes som avfallsplass, og at utslipp ikke må ødelegge for fjordmiljø, gyteområder, mattrygghet og sjømatnæring. Regjeringen har i denne saken gitt godkjenning på tross av kritiske innspill fra Fiskarlaget og klare råd fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.
– Norges Fiskarlag anmodet nylig Nærings- og fiskeridepartementet om en bedre faglig vurdering av saken. Heller ikke her ble vi lyttet til, sier Skjærvø.

-Konsekvensene av å dumpe gruveavfall i Repparfjorden er uten tvil alvorlige. Gruveavfallet inneholder tungmetaller, slik at det er giftig for livet på fjordbunnen. I Repparfjorden er det også et gyteområde for kysttorsk på akkurat samme sted hvor en ønsker å slippe ut gruveavfallet. Denne problemstillingen er verken klarert i reguleringsplanen eller konsekvensutredningen. Det var nettopp derfor gyteområdene i fjorden skulle ha blitt undersøkt nærmere fø sommeren, sier Skjærvø. Det er heller ikke tilstrekkelig klarlagt hvordan gruveavfallet vil spre seg i fjordsystemet. Etter Fiskarlagets oppfatning burde denne viktige informasjonen vært innhentet fø planene om utslipp ble godkjent.

-Vi konstaterer at regjeringen nå snur bevisbyrden i denne saken, ved at de mener utslipp av gruveavfall skal tillates så lenge de ikke finner det bevist at utslippene vil være til stor skade for fjordmiljø og sjømatnæring. Det er uakseptabelt, understreker Jan Skjærvø.

-Etter Fiskarlagets oppfatning er det også beklagelig at regjeringen bryter med gjeldende forvaltningspraksis, som tilsier at gyteområder for kysttorsk skal forvaltes på et kunnskapsbasert grunnlag.

Denne saken skal nå avgjøes etter forurensningsloven.
-Dersom vi ikke kan vise til et forvaltningssystem som også ivaretar fiskerinæringen på beste måte, kan utslipp av gruveavfall utfordre omdømmet til norsk sjømat i markedene. Dessverre har vi ikke et tilstrekkelig godt forvaltningssystem per i dag. Norges Fiskarlag har derfor bedt om en evaluering av Miljødirektoratet sin praktisering av forurensningsloven. Av den grunn er det også skuffende at regjeringen ikke legger reelle føinger for Miljødirektoratets videre behandling av denne saken, uttaler generalsekretæren i Norges Fiskarlag (bildet).

Selv om Norges Fiskarlag jobber for å ivareta miljø- og ressursgrunnlaget for norsk sjømatnæring, ønsker vi dialog og sameksistens med andre næringer. Norges Fiskarlag har derfor forsøkt å gå i dialog med gruveindustrien og mineralforvaltningen. Inntil nå har ikke dette gitt positive resultater for fiskernes del. Det kan endres dersom det legges opp til en mer kunnskapsbasert forvaltning av utslipp fra gruveindustrien, basert på ryddige prosesser og et tydelig skille mellom faglige vurderinger og politiske beslutninger. Føst da vil en kunne oppnå en god sameksistens mellom to av Norges viktigste framtidsnæringer.

Norges Fiskarlag har i lang tid arbeidet med denne gruvesaken. Vedlagt (under) er ett av våre nylig sendte brev i saken.