Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.07.2017

Gledelig med turistregelverk

Gjelder fra 2018

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift om turistfiskevirksomheter. Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2018. – Vi er meget godt fornøyd med at regjeringen får på plass en tilnærming til helhetlig regulering av turistfiskenæringen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har i en årrekke tatt til orde for og deltatt i arbeidet for å få til et rammeregelverk for turistfisket i Norge.

-Vi er positiv til aktivitet langs kysten, men har vært tydelige på at også turistfiskenæringen må underlegges rammer for både uttak og drift slik at vi får en oversikt over hvilke konsekvenser turistfisket har for ressursene i kystsonen, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

Høring i fjor

Det ble gjennomført en høring i 2016 der Fiskarlagets Landsstyre i november behandlet saken og ga en rekke innspill.

 

I tillegg til registrering og fangstkontroll mener Fiskarlaget at sjøsikkerhet må blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte også i turistfiskenæringen.

-Jeg vil bare gjenta vårt innspill på dette området, understreker lederen i Fiskarlaget. Det er positivt at Sjøfartsdirektoratet alt har laget informasjonsmateriell på flere språk (link), men samtidig må det gjøres mer med hensyn til krav og oppfølging for å sikre og forebygge uhell, ulykker og tragiske hendelser knyttet til turistfiskefartøy, sier Kjell Ingebrigtsen.   

De viktigste elementene i det nye regelverket er:

  • Det innføres en registreringsordning for turistfiskevirksomheter.
  • Det innføres en fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter.
  • Fangst må rapporteres en gang pr. måned.
  • Utførselskvoten endres fra 15 kg fisk og fiskevarer, til 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kg for alle andre
  • Ordningen med at det kan utføres en troféfisk i tillegg til den ordinære utførselskvoten fjernesUtførselskvoten endres slik at den gjelder for 7 dager i stedet for 24 timer.

– Departementet vil sammen med Fiskeridirektoratet i tiden frem mot ikrafttredelsen av de nye reglene 1. januar 2018 utarbeide rapporterings- og registreringsordningene. Løsningene skal gjøres mest mulig praktikable for næringen, sier statssekretær Ronny Berg, som legger til at de vil være klare i god tid før neste års sesong.

– Vi vil ta hensyn til at dette er et første generasjons regelverk og legge til rette for at næringen skal kunne få tilpasse seg den nye hverdagen, avslutter statssekretæren.

Den nye forskriften er gitt med hjemmel i en ny lovbestemmelse som Stortinget vedtok i juni i år, og som legger til rette for en regulering av turistfiskenæringen.

Vedlegg:

Forskrift om turistfiskevirksomheter

Forskrift om endringer i forskrift 1. juni 2006 nr. 570 om utførselskvote av fisk og fiskevarer fra sportsfiske mv.