Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.12.2021

Glad for UK-avtale

Har likevel bismak

Leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø er tilfreds med at Norge har inngått en fiskeriavtale med Storbritannia for 2022, men er slett ikke fornøyd med balansen i avtalen.

-Det er oppnådd en rimelig gjensidig løsning for flåten som fisker hvitfisk i hverandres soner, men rammene for den pelagiske flåten er vi ikke fornøyd med, påpeker Kåre Heggebø.

Heggebø påpeker at norske fartøy fortsatt har sterkt begrenset adgangen til å kunne fiske nordsjøsild i britisk sone, samt at det heller ikke har vært mulig å få tilgang til øyepålkvoter, slik vi har hatt årelang tradisjon på i vårt tidligere avtaleforhold med EU.

I tidligere avtaler kunne vi fiske inntil 60 000 tonn sild i britisk sone, mens vi nå er avgrenset til en ramme på 17 000 tonn, som er koblet til at britiske fartøy kan fiske et tilsvarende kvantum norsk vårgytende sild i norsk sone.

-Det er derfor viktig å jobbe med å få til forbedringer i fiskemulighetene for den pelagiske flåten, sier Heggebø, og viser til at det også er nedfelt en formulering i avtaleteksten som gir åpning for videre dialog om dette spørsmålet.

 Heggebø tror at løsningen for hvitfisk med en gjensidig adgang til å kunne fiske innenfor en kvoteramme på 30 000 tonn vil bety at storparten av denne flåten kan gjenoppta et tradisjonelt fiskemønster i britisk sone.

-Så får vi evaluere på slutten av året for å se hvordan dette har virket, sier han.

Lederen i Fiskarlaget er fornøyd med at vi har fått tilgang på kvoter av lange og brosme på vestsiden av de britisk øyer i ICES-område 6, et område som den norske banklineflåten har årelange tradisjoner på å fiske i.

Han er imidlertid tydelig på at det var riktig å ikke inngå en avtale med Storbritannia for inneværende år, slik utkastet til avtaleramme var våren 2021. Han understreker at det er viktig å få normalisert vårt samarbeidsforhold til Storbritannia igjen, og at det dermed var viktig å få til en felles kvoteavtale for 2022.

-Begge land har mange felles interesser å jobbe sammen om knyttet til forvaltning av bestandene i Nordsjøen og Nordøst-Atlanteren, sier Heggebø, ikke minst knyttet til de uløste spørsmålene om forvaltning og fordeling av flere av de store pelagiske bestandene.