20.09.2023

Gjentok næringenes syn

Regjeringens havvindforum

Næringenes felles syn på god sameksistens ble nok en gang presisert da Norges Fiskarlag sammen med vårt medlemslag Fiskebåt deltok i regjeringens Samarbeidsforum for havvind.

Næringenes felles syn på god sameksistens ble fra Fiskarlagets side lagt frem av generalsekretær Sverre Johansen og Nina Rasmussen i Fiskebåt.

Sammen med Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge ble det også vist til de felles prinsippene for god sameksistens, som det nå er enighet om.

Særlig viktig er det at næringene har blitt enige om at vindkraftverk til havs ikke skal bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder. Anleggene skal heller ikke gå ut over sjømattryggheten, og det skal også tas nødvendig hensyn til vandringsruter for viktige bestander.

I tillegg må det allerede fra starten av være et statlig ansvar å stille klare vilkår, inkludert finansiell sikkerhet, som sikrer fjerning av vindkraftanleggene etter endt drift.

Disse felles prinsippene, samt en veileder/dreiebok for dialog, sikkerhet og sameksistens, som skal gjelde innenfor områder som allerede er åpnet for utbygging, ble også presentert på en felles konferanse før sommeren.

Se omtale av den saken her.

Eget forum

Regjeringens Samarbeidsforum for havvind ledes av statsråd Terje Aasland. I møtet fortalte statsråden at regjeringa nå gir Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å starte opp strategiske konsekvensutredninger av tre nye områder, som skal kunne åpnes for havvindutbygging allerede i 2025.

Se mer om dette på regjeringen.no

Kystnære havvindmøller i dansk sektor

Dette omfatter en utvidelse av området Sørlige Nordsjø II (Sørvest F), samt en utvidelse av området Utsira Nord (Vestavind F).

I tillegg ønsker regjeringa nå å utrede området Vestavind B. Vestavind B ligger i internasjonalt farvann utenfor Vestland fylke.

Per nå anses ingen havområder utenfor Nord-Norge å være klare for konsekvensutredning. Her gjenstår fortsatt betydelige kunnskapskull, samtidig som havvind i denne regionen ikke ser ut til å kunne bli lønnsomt på lang tid.

Norges mål

Regjeringen har som målsetting å tildele areal for utbygging av 30 GW havvind innen 2040.

De tre områdene NVE nå har fått i oppdrag å utrede omfatter totalt et areal på mer enn 7 600 km².

Dette er betydelig mer enn det arealet havvindbransjen selv, og enkelte forsknings- og konsulentmiljø, viser til at er nødvendig for å bygge ut 30 GW vindkraft til havs.

Fiskarlagets syn

Norges Fiskarlag forutsetter derfor at det kun vil bli aktuelt å bygge ut begrensede deler av disse områdene, nærmere bestemt der hvor eventuelle vindkraftverk ikke kommer i konflikt med fiskerier, gytefelt eller viktige fiskevandringer.

Norges Fiskarlag og medlemslagene vil følge disse prosessene tett framover, for å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte.