Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.12.2019

Gir lovinnspill

Høring

Norges Fiskarlag har onsdag gitt sine innspill til regjeringens høringsrunde på deltagerlov og havressurslov. Vi setter spørsmålstegn ved behandlingsformen i saken. Våre innspill er i hovedsak forankret i landsmøtets vedtak om kvotemeldingen.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har i møte 4.12.2019 behandlet høringssaken «Forslag om endringer i deltakerlova og havressurslova – oppfølging av meld. st. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskapning.»

Norges Fiskarlag mener generelt at de foreslåtte lovendringene vil gi departementet videre fullmakter enn det som er nødvendig for å gjennomføre tiltakene i Kvotemeldingen.

Departementet har før meldingen er behandlet i Stortinget sendt utkast til endringer i deltakerloven og havressursloven med bakgrunn i de foreslåtte endringer i kvotesystemet på høring. Vi påpeker at vi finner det underlig og uheldig at lovendringsforslag sendes på høring før Stortinget har ferdigbehandlet meldingen.

Les for øvrig hele vårt innspill i dette dokumentet: