Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.12.2018

Gi lælinger trygd!

Ber om regeljustering

Norges Fiskarlag har bedt departementet vurdere å endre regelverket slik at også lælinger får mulighet for å søke om arbeidsledighetstrygd. Bakgrunnen er at dagens regelverk kan slå uheldig ut.

Fiskarlaget har sendt sin henvendelse til Næings- og fiskeridepartementet (NFD).

Saksbehandler Knut Eriksen opplyser at Norges Fiskarlag ikke har innvendinger til det generelle innholdet i forskriften for arbeidsledighetstrygd for fiskere.

– Imidlertid er det slik at formuleringene i dagens paragraf 8 i forskriften kan slå uheldig ut for ungdommer som går i læe, sier han. Henvendelsen til NFD skjer med bakgrunn i at en læling som er medlem i Fiskarlaget har kommet i en uheldig situasjon.

For det første har disse lælingene ikke hatt muligheter for å tilegne seg inntekter som oppfyller kravene til minsteinntekt. Lælingene kommer jo som oftest direkte fra skolebenken. For det andre er lønna til en læling som oftest svæt lav og ofte lavere enn minsteinntekten. I overenskomsten mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag går det fram at lælingen skal ha 40 prosent av lott det første året og 60 prosent lott det andre året.

I brevet understreker Fiskarlaget at man som læing er opptatt i fiskarmanntallet og at både fiskerinæingen og myndighetene har oppfordret fiskere til å ta fagbrev for på den måten øke sin kompetanse. Samtidig oppfordres rederiene til å ta inn lælinger slik at fagbrevutdannelsen kan gjennomføres.

Norges Fiskarlag er kjent med at Garantikassen for fiskere i 2016 også påpekte denne problemstillingen.

– Med dagens regelverk vil ikke lælinger kunne benytte seg av ordningen, noe vi synes er svæt uheldig, understreker Knut Eriksen.

I § 8 i forskriften for arbeidsledighetstrygd for fiskere står det følgende:

Krav til minsteinntekt

For å få rett til dagpenger må fiskere og fangstfolk:

  • a) i det siste ferdiglignede kalenderåret før det søkes om stønad, ha hatt inntekt fra fiske eller fangst som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet, eller
  • b) i løpet av de siste tre ferdiglignede kalenderårene før det søkes om stønad, ha hatt inntekt fra fiske eller fangst som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet.

For fiskere og fangstfolk som ikke fyller vilkårene i første ledd, skal annen arbeidsinntekt likestilles med inntekt fra fiske og fangst i grunnlaget for minsteinntekt, dersom:

  • a) vedkommende har arbeidet i fiske og fangst i de foregående 12 uker, og
  • b) vedkommende i kalenderårene som ligger til grunn for beregningene i første ledd ikke var oppført, eller oppfylte betingelsene for opptak, på blad B i fiskermanntallet.

Biinntekt fra et arbeidsforhold som vedkommende fortsatt står i inngår ikke i grunnlaget for minsteinntekt.

Inntekt fra deltakelse i arbeidsmarkedstiltak inngår ikke i grunnlaget for minsteinntekt.