Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.03.2015

Frykter markedsutfordring

AU-vedtak om rekefisket i sør

Norges Fiskarlag har tirsdag gjort vedtak i Arbeidsutvalget om rekefisket i sør. I vedtaket uttrykkes bekymring for markedsbortfall om det ikke tas tak i situasjonen nå.

Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøtet 17. mars 2015 drøftet utviklingen i fisket etter reker sør for 62° N og fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til utviklingen i fisket etter reker sør for 62° N, hvor det har vært gode fangster så langt i 2015. Dette har også ført til at periodekvoten for første periode er i ferd med å bli oppfisket, noe som kan føre til en stopp i fisket for de fartøyene som har fisket over sitt garanterte kvantum.

Det er fastsatt en maksimalkvote på 28 tonn pr. fartøy for hver periode i 2015. Denne er redusert i forhold til første periode i 2014 med 9 tonn, noe som burde ha redusert fisketakten. Det er videre fastsatt tre periodekvoter med følgende fordeling; 1.1-30.4,  2 116 tonn, 1.5-31.8, 2 115 tonn og 1.9.-31.12, 2 115. Norges Fiskarlag har mottatt henvendelser som uttrykker bekymring for markedssituasjonen dersom det blir en stopp i fisket etter reker, slik at andre nasjoner kan fylle opp bortfallet som da kan oppstå for norske reker. I tillegg er det i årets kvoteavtale mellom Norge og EU ikke avklart om det vil bli etablert en kvotefleksibilitetsordning som får anvendelse for kvoteårene 2015 og 2016. Dette spørsmålet er adressert til behandling mellom partene i arbeidsgruppen som skal fremme forslag til en forvaltningsstrategi for reke, og dette vil tidligst bli avklart i tilknytning til forhandlingene om en kvoteavtale for 2016.

Ut fra foreliggende informasjon er forskutteringen av 2015-kvoten i 2014 på 286 tonn, et kvantum som skal fratrekkes kvoten for 2015. Det er ikke satt noen nærmere regel om hvordan dette skal belastes i 2015. Et fratrekk på en av periodene, foran reduksjon av totalkvoten før fordeling på periodene kan slå uheldig ut i forhold til fiskeriene. Norges Fiskarlag er av den oppfatning at «forskutteringskvantumet» bør trekkes likt fra på alle tre periodene, foran å belaste hele kvantumet på en (siste) periode.

Ut fra at det er usikkerhet knyttet til utfallet av spørsmålet om kvotefleksibilitet for kvoteårene 2015 og 2016 fraråder Fiskarlaget å utsette kvotebelastningen av forskutteringen til siste periodekvote i 2015.»