Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Fritt hysefiske

Stor gjenstående kvote

Fiskarlaget tilrår at hysefisket for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter slippes fritt og at fartøyene i øvrige hjemmelslengdegrupper gis et betydelig maksimalkvotetillegg. Det gjenstår 18 000 tonn av hysekvoten til gruppen.

REGULERING AV FISKET ETTER HYSE NORD FOR 62°N – REFORDELING I LUKKET GRUPPE KYST.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte spørsmål under sak «Utviklingen i fisket» i møte 22. september d.å. og fattet slikt vedtak:

«A) Hyse nord for 62°N – lukket gruppe kyst
Norges Fiskarlag viser til at det pr. uke 37 gjenstår vel 18 000 tonn av hysekvoten til lukket nord for 62°N. Selv om det er få fartøy som har nådd gjeldende kvotetak er fisketakten i lukket gruppe relativt liten. Bifangstavsetningen på 4 000 tonn til fartøy med hjemmelslengde under 15 meter, som trådte i kraft fra 7. september er belastet med 136 tonn.

I 2012 hadde hele lukket gruppe et fritt hysefiske, og gruppen fisket 19.231 tonn fra uke 37 og ut året.

Utgangspunktet for Fiskarlaget er at det legges til rette for at mest mulig av årets hysekvote kan fiskes opp, men at denne målsettingen kan avstemmes mot adgangen til å benytte kvotefleksibiliteten på 10% i den enkelte reguleringsgruppe. Med bakgrunn i foranstående finner Norges Fiskarlag at det vil være nødvendig å foreta ytterligere justeringer i kvotereguleringene som innebærer omfordelinger av kvantum internt i lukket gruppe, herunder bifangstavsetingen til fartøy under 15 meter, og fra åpen gruppe.

Fiskarlaget tilrår at hysefisket for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter slippes fritt og at fartøyene i øvrige hjemmelslengdegrupper gis et betydelig maksimalkvotetillegg, men da slik at fisket eventuelt kan stoppes for disse fartøyene hvis nødvendig for å sikre at det frie hysefisket for gruppen under 11 meter kan vare ut året.»