Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.09.2021

Frifunnet for utkast

Rune satte ut ti hyser

Aktor i en straffesak i Finnmark la i retten ned påstand om å frifinne en fisker fra tiltalen om utkast av fisk. 54-åringen var tiltalt for utkast av ti hyser.

Rune Myreng fra Båtsfjord er fisker, skipper, styreleder og daglig leder for Myreng fisk AS.

Det var i forbindelse med fiske etter hyse med fløytline at Kystvakten filmet at fiskeren kastet minst ti hyser på sjøen. Han ville ikke godta et forelegg og inndragning av fangst på 60 000 kroner i saken og den havnet derfor i retten.

Hendelsen fant sted i august 2019 i farvannet nord for Båtsfjord i Finnmark og rettssaken ble ført for Østre Finnmark Tingrett 8. september i år.

I retten forklarte Rune Myreng at linen hadde stått maksimalt 2,5 timer på grunt vann og at hans erfaring tilsa at småhysa var levedyktig da han valgte å sette den tilbake i sjøen.

Han erkjente, som det står i dommen, at: «Tiltalte har erkjent de faktiske forhold i saken, herunder at han kastet eller unnlot å hindre at det ble kastet, 10 hyser på havet. Tiltalte har imidlertid ikke erkjent at de aktuelle utkastene var forskriftsstridig da hysene som ble kastet etter hans vurdering var levedyktig og ikke «døde eller døende». Det sentrale spørsmålet i saken er dermed hvorvidt det er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at de 10 fiskene som ble kastet var «levedyktig» og ikke «død eller døende». Retten har bakgrunn av det samlede bevisbildet kommet til at det ikke er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at de 10 hysene som ble kastet på havet ikke var levedyktig eller «død eller døende».

Kan kaste ut

Havressursloven § 15 sier at all fangst av fisk i utgangspunktet skal tas på land. Imidlertid kan lovlig fanget fisk som er levedyktig når den slippes på sjøen settes ut – og dette var momentet som fiskeren og Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø pekte på til skipperen forsvar i saken.

Etter rettens behandling av saken og blant annet vitner fra Kystvakta, valgte aktor i saken å tilrå at Rune Myreng ble frifunnet.

Ståle Hellesø sier han aldri før i sine drøyt 20 år som advokat i Norges Fiskarlag har opplevd at en aktor har lagt ned påstand om frifinnelse etter bevisførselen under en rettssak. Han presiserer likevel at det i dette tilfellet må påpekes at aktor bare forholder seg til den aktuelle saken og ikke utkast generelt:

-Aktor mener ikke det nå er straffefritt å kaste ut fisk. Død eller døende fisk er straffbart å kaste ut. Men i denne aktuelle saken var det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at fiskene ikke var levedyktige. Det er altså fortsatt slik at det er hva som kan bevises om levedyktighet/døende fisk som er avgjørende for om utkastet er straffbart eller ikke, presiserer Hellesø.

Få aktuelle dommer

-Det er få om ingen dommer på dette tema; om det er lovlig å kaste ut undermålsfisk som er levedyktig. Dommen viser at dette er tillatt – eller en rett tolkning fra fiskers side, sier Hellesø.

Han påpeker likevel at det etter utøvelsesforskriften faktisk er et pålegg om å kaste ut fisk som er ulovlig å fiske, for eksempel under minstemålet, selv om den er levedyktig.

-Dommen illustrerer at fiskere som hiver ut fisk faktisk kan gjøre dette i beste mening og i samsvar med lovgivers ønske. Det er en viktig rettsavgjørelse, sier Ståle Hellesø

Han legger til at det er både et praktisk og bevismessig vanskelig spørsmål å slå fast at eller om fisken er levedyktig eller døende.

-Dette er en utfordring både for fisker, forvaltning/Kystvakt, påtalemyndigheten og domstolen. Fiskarlaget har arbeidet med dette spørsmålet over mange år og sist i arbeidsgruppa om regelforenkling, sier han.

Fornuftig å kaste ut

Fisker Rune Myreng på sin side er fornøyd med dommen – og hjelpen han har fått:

-Jeg er storfornøyd med all hjelp fra Ståle Hellesø og Fiskarlaget i saken og både lettet og glad for at jeg er frifunnet. Jeg gjorde en vurdering om at hysene var levedyktig og at det var en fornuftig handling å sette dem ut igjen i sjøen. Det er mye bedre at levedyktig fisk får tid å vokse seg større, enn at vi må på død og liv MÅ ta på land fisk også når den er så liten som de var i dette tilfellet, sier han.