Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.02.2015

Fremtiden ligger i havet

Debattinnlegg

Fiskerinæringen er inne i en spennende periode. Samtidig utfordres vi på miljø, teknologi og bærekraft. Dette er spennende tema som også vårt landsmøte skal komme inn på neste uke, skriver leder Kjell Ingebrigtsen.

Fremtiden ligger i havet

Fiskerinæringen er inne i en spennende periode. Kvotenivået for noen av våre nøkkelbestander har hatt en nedadgående trend, men likevel er de på et rimelig høyt nivå. Eksportverdien øker og SINTEF-tall viser at verdiskapingen når nye høyder. Totalt sett går det derfor godt i næringen.

Samtidig utfordres vi på miljø, teknologi og bærekraft. Dette er spennende tema inn i en fremtidsrettet utvikling av næringen, som også vårt landsmøte skal komme inn på de to siste dagene i oktober.

Vi skal drøfte oss frem til konstruktive tilbakemeldinger på kvotemeldingen. Kvotemeldingen er regjeringens forslag til hvordan næringen skal få utvikle seg videre. Det politiske sluttresultatet vil derfor legge avgjørende premisser for flåtens videre utviklingsmuligheter. Derfor er et annet sentralt tema i landsmøtet knyttet til våre arbeidsplasser på havet.

Fiskefartøy er kunnskapsbaserte høyteknologiske driftsmidler som krever ivaretakelse av spisskompetanse innen flere fagfelt. De sentrale driverne for en god utvikling av fiskeflåten er fangsteffektivitet, inntjening og lønnsomhet, ny teknologi og mannskapets krav til arbeidsmiljø, sikkerhet og komfort. Vi vil nok spesielt måtte se på kvotemeldingens konsekvenser for kystgruppen. Landsmøtet må bidra med forslag som lukker utilsiktede varianter av paragraf-fartøy. Konsekvensen av «mest mulig på minst mulig plass » kan medføre båter som får problemer med stabilitet og lasteevne, noe som ikke gir redusert energiforbruk og dermed heller ikke tar ned flåtens miljøavtrykk.

Så er det også slik at vi per i dag ikke har fullgode alternativ på fremdrift. For de aller fleste er dieselmotoren fremdeles eneste reelle alternativ. Naturgass er under utprøving, og vil trolig kun bli et alternativ for de større fartøyene.

Fremtidens fiskefartøy er avhengig av et teknologiskifte som gir flåten tilstrekkelig handlingsrom for å kunne gjennomføre det grønne skiftet. Fremtidens fiskefartøy må også ha bedre personsikkerhet for mannskap. Det er særlig de miste fartøyene som har høyest risiko for dødsulykker, mens større fartøy rapporterer flere personskader.

Fremtidens fiskefartøy må også tilrettelegges på en slik måte at de er gode opplæringsarenaer for de ungdommene som tar fagbrev i fiske og fangst og annen maritim utdanning. Bare slik er vi sikret nødvendig rekruttering.

Premissene som legges nå vil bli avgjørende for hvordan fremtidens norske fiskeflåte kommer til å utvikle seg, herunder driftsøkonomi, verdiskapning, sysselsettingseffekt på sjø og land, og miljømessig bærekraft. Det er summen av alle rammebetingelser som definerer fremtidens fiskefartøy.

Den norske fiskeflåten har en lang og stolt historie. Fiskernes innsats og flåtens utvikling har betydd mye for verdiskapning og sysselsetning langs kysten vår. Mitt håp er at når vi ser tilbake på denne perioden om noen år så vil vi se positive grep som var med på å bidra til økte verdiskapingseffekter og nye nisjer for næringen. Samt-“ gode bidrag fra tilstøtende leverandørledd i vårt eget land.

Historisk har vi årlig tatt på land rundt 2,5 millioner tonn sjømat for bearbeidelig og eksport, og vi har en verdensledende leverandørindustri til marin og maritim sektor. Fiskeflåten har også vært en viktig bidragsyter for rekruttering av attraktiv arbeidskraft til norsk havsektor. I en god symbiose med samfunnet rundt oss håper jeg derfor at vi sammen kan bidra til videre vekst og en utvikling som styrker og sikrer vår posisjon som verdensledende på en rekke havrelaterte fagområder. Fremtiden ligger i havet.