Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.09.2021

Fremmer likestilling

NFD setter av penger

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 1,5 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til bedre likestilling i fiskeriene.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen la i august fram regjeringens strategi for bedre likestilling i fiskeriene. Strategien viser til en rekke hindre for likestilling i næringen – som omsorg for barn, sammensetningen i styrende organer og holdninger til kvinner.

– Det er ingenting som fysisk hindrer en kvinne i å bli fisker, men næringen har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder holdninger. Selv om det stadig er flere jenter som søker seg til Fiske og fangst i videregående opplæring, er det fortsatt få kvinnelige fiskere og for få kvinner representert i styrer, råd og utvalg i fiskarlag og fiskesalgslag, sier fiskeri- og sjømatministeren.

For få kvinner i fiskeriene

Et av tiltakene i strategien er en avsetning på 1,5 millioner kroner til en søknadsbasert ordning, hvor tilskuddene skal gå til prosjekter som fremmer likestilling i fiskerinæringen. Det kan for eksempel være aktuelt å gi tilskudd til organisasjoner som driver med kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri- og sjømatsektoren.

– Det er for få kvinner i fiskeriyrket, og næringen går glipp av dyktige arbeidsfolk. Vi har behov for bredden av befolkningen for å utvikle fiskeriene, og vil med denne støtteordningen legge til rette for økt inkludering og rekruttering av kvinner, sier Ingebrigtsen.

Søknad og gjennomføring: Fristen for å søke er 30.11.2021 og søknadene vil vurderes samlet etter søknadsfristens utløp.

Følgende tiltak vil prioriteres:

Tiltak som kan bidra til rekruttering av flere kvinner som fiskere og fiskebåtredere og til at kvinnelige fiskere blir værende lengre i yrket.

Tiltak som styrker kunnskapen om kvinners muligheter i fiskerinæringen.

Tiltak som styrker kunnskapen om betydningen av kvinner som rekrutteringsbase for fiskeriene.

Holdningsskapende arbeid mot seksuell trakassering og kjønnsdiskriminerende adferd i fiskerinæringen.

Støtte til nettverk for kvinnelige fiskere som informerer og ivaretar kvinners interesser som fisker eller fremtidig fisker.

Støtte til tiltak som gjelder kulturformidling og holdningsskapende arbeid innenfor fiskeri og sjømatsektoren, med formål å oppnå bedre likestilling