Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.10.2015

Fremhevet forskning

Møtte statsministeren

Fiskarlaget fremhevet forskning som et viktig satsingsområde da vi sammen med organisasjonene i arbeidslivet møtte statsminister Erna Solberg i formiddag.

Norges Fiskarlag har sete i statsministerens kontaktutvalg og nestleder Kåre Heggebø deltok sammen med generalsekretær Otto Gregussen i møtet torsdag. Kåre Heggebø orientert om våre ønsker om prioriteringer, samt våre kommentarer knyttet til forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem onsdag 7. oktober.

-Vi som har tilbragt hele vårt yrkesliv i fiskeriene, har alltid visst at vi er en del av en viktig framtidsnæring. Næringen har et enormt potensial til å skape verdier for vår nasjon, verdier som vi kan nyttiggjøre oss i et evighetsperspektiv, sa Kåre Heggebø da han innledet sitt innspill.

Han omtalte situasjonen i havet som god, der de fleste fiskeressursene er i god forfatning samtidig som markedene etterspør norske produkter i stadig økene grad.

God lønnsomhet

Fiskarlaget mener de fleste deler av næringa befinner seg i en situasjon med rimelig god lønnsomhet, og dette gjelder alle ledd både fiskere og foredlingsindustri.

-Min påstand er at vi ikke har vært der vi er i dag uten at vi har hatt fokus på lønnsomhet som et prioritert område, sa Heggebø til statsminister Erna Solberg.

Han fremhevet at næringen også i fortsettelsen må ha utviklingsmuligheter gjennom struktureringsordninger tilpasset tidens krav og muligheter. Samtidig som det må være en rimelig balanse mellom næringens bidrag til levende kystsamfunn og de forpliktelsene som dette innebærer.

Ressursforskning

Statsministeren ble utfordret at det må forskes mer slik at vi kan føle oss trygg på situasjonen i havet.

-Dette gjelder spesielt på de store fiskebestandene som er grunnlaget for vår økonomi. Vi må være prinsippfaste og forutsigbare i internasjonale forhandlinger om de store fiskebestandene og vi må sørge for at alle nasjoner bidrar til at den totale forvaltningen blir så god som mulig. Jeg er glad for at regjeringen har stått på for norske krav i slike forhandlinger. Ressursene er arvesølvet vårt og det må vi ta vare på, understreket nestlederen i Fiskarlaget.

Kåre Heggebø benyttet også anledningen til å uttrykke tilfredshet med at regjeringen har prioritert forskning innen marin sektor og at vi er spesielt tilfreds med at det er opprettet et faglig utvalg for ressursforskning.

-Å ta næringen med på råd bidrar til å sikre kvaliteten i forskningen, legitimitet i forhold til næringen og det sikrer en bedre prioritering av den mest relevante forskningen.

Forskningsavgiften

Norges Fiskarlag konstaterer at det er foreslått en høyere forskningsavgift som skal betales av næringen.

-Vi forventer derfor at dette også betyr at næringens innflytelse over hva disse midlene skal brukes til, skal sikres, sa han

Handelsvilkår

Det er betydelig utfordringer i handelen med flere av våre viktigste markeder. Russland, Ukraina og Nigeria er eksempler på betydelige og utfordrende markeder for tiden.

Norges Fiskarlag benyttet derfor også anledningen til å understreke dette viktige momentet i sitt innlegg under dagens møte.

-Det er avgjørende at det jobbes med å få på plass en forbedret markedsadgangen til EU. Det er vårt nærmarked og vi trenger forbedret forutsigbarhet i dette markedet. Det potensialet som fiskeriene representerer kan ikke utløses uten at dette forbedres og vi tillater oss å forvente at regjeringen prioriterer Norges offensive interesser i denne sammenhengen, understreket Kåre Heggebø.

Han sa at Norges Fiskarlag vil ha en prioritert fokus på disse tingene.

-Vi vil spesielt påpeke de utfordringer som fiskerinæringen kan få dersom forhandlingene mellom de store handelsblokkene medfører at andre nasjoner får bedre tilgang til EUs marked enn det vi har i dag. Norge må prioritere å få på plass frihandelsavtaler som sikrer norske fiskeriinteresser på en bedre måte enn det vi har i dag, sa nestlederen til avslutning i sitt innspill til statsminister Erna Solberg.