Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.02.2019

Fraråder ny skatt

Møte med statsministeren

Norges Fiskarlag har tirsdag frarådet regjeringen å innføre en ny skatt for næringen. – Vi frykter at en grunnrenteskatt kan svekke den ønskede utviklingen i årene fremover, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Tirsdag formiddag deltok Fiskarlagets leder og generalsekretær i statsministerens kontaktutvalg, et forum som markerer starten på vårens lønnsoppgjør. Sammen med de andre partene i arbeidslivet deltar Fiskarlaget for å gi våre signal for den økonomiske utviklingen.

– Jeg var overfor statsministeren tydelig på at det går godt i næringen, men at naturlige svingninger, både i kvoter og i internasjonal handel, tilsier varsomhet med grep som utfordrer utviklingsmulighetene for næringen. Til tross for at januar viste seg å bli tidenes måned for norsk hvitfisk, så er det likevel grunnlag for politisk forsiktighet, mener Kjell Ingebrigtsen.

Fremtidsnæring

Han sa i sitt innlegg at fiskerinæringen historisk sett har lagt grunnlaget for svært mye av den aktiviteten som gir sysselsetting og bosetting på kysten. â€“ Også i våre dager er fiskernes aktivitet grunnlaget for dette, poengterte han.

Ingebrigtsen viste til at regjeringen i sin plattform har vært tydelig på at fiskeriene og havet skal være et satsingsområde også i fremtiden.

– Granavolden-erklæringen legger føringer for at vi skal videreutvikle næringen og i denne visjonen ligger forutsetningen om en differensiert flåte. Det er derfor av stor betydning for oss hvordan rammevilkårene legges. Fremtidens kvotesystem og arbeidet med en ny stortingsmelding er veldig viktig for oss. Nøkkelen for attraktive arbeidsplasser er lønnsomhet og muligheten til fornyelse av flåten, understreket Fiskarlagslederen overfor statsministeren og en rekke statsråder i møtet.

Fornying viktig

Det ble også poengtert at fiskeflåtens viktigste bidrag, både på miljø og næringsutvikling, handler om tilretteleggelse for å kunne fornye fartøy og motorer.

– Dette er nøkkelen til å nå de miljømål vi setter oss, også fordi det foreløpig ikke er gode nok alternativer til fossilt brensel for en stor del av fiskeflåten.

Næring med svingninger

Fiskernes grunnlag for verdiskaping er viltlevende ressurser.

– Høsting av viltlevende ressurser vil nødvendigvis gi svingninger i mulighetene for inntjening. I noen år nå har vi hatt et stabilt og høyt nivå på de fleste kvotene, sa Kjell Ingebrigtsen og viste til at året 2018 var en milepæl ved at førstehåndsverdien for villfisknæringen for første gang passerte 20 milliarder kroner.

Ingebrigtsen dro opp følgende fire punkt som tilsier at regjeringen bør tenke seg om før det vurderes å innføre skatt på overskudd i fiskeriene:

  • I 2019 er det nedgang på de fleste kvotene. Kun kvotenivået på norsk vårgytende sild viser en oppgang.
  • Vi er en eksportnæring og er avhengige av kronekursen. Kronekursen ser ut til å styrkes, noe som gir negativt utslag på pris til den enkelte.
  • Sentralbanksjefen er klar: Styringsrenten skal opp – med tilhørende kostnader for den enkelte.
  • Vår analyse av 2019 tilsier en nedgang i førstehåndsverdi på minst 10 prosent.

2019 blir strammere

– Det blir derfor strammere for næringen, til tross for at den globale etterspørselen etter sjømat er god. Prisdynamikken i vår næring er ikke slik som i laksenæringen, slik vi nok en gang ser i eksporttallene for januar som kom i morges. Så vi forventer derfor en nedgang i vår verdiskaping. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi gjør en god jobb på marked og markedsmuligheter.

Advarer mot skatt

Overfor regjeringens medlemmer tydeliggjorde lederen i Fiskarlaget at fiskerne har bidratt til å bygge samfunn og å skape aktivitet og ringvirkninger.

– Aktivitet og muligheter på havet bidrar til investering i nye og moderne fartøy, som er det redskapet vi trenger for å skape kvalitetsprodukter og dermed øke mulighetene for størst verdiskaping. Greier vi det skaper vi stabilitet i næringen med attraktive arbeidsplasser.

– Statsminister, jeg registrerer med en viss undring at det pågår en diskusjon om at denne framtidsnæringen skal påføres nye avgifter. Særlig tydelig er debatten om innkreving av en ressursavgift eller grunnrente. Grunnrenten i næringa har vi bevisst brukt til å ha en relativt stor og mangfoldig fiskeflåte og mange fiskerisamfunn. Dette har det vært politisk enighet om. Hvis målet hadde vært å organisere næringen for å skape grunnlag for innkreving av ressursrente, ville næringen og verdiskapingen vært helt annerledes enn det vi ser i dag.

Kontakt:

Leder Kjell Ingebrigtsen, 922 84 719