29.09.2023

Forventer tydelig plan

Innspillsmøte med ministre

Fiskarlaget har deltatt i et innspillmøte om forvaltningsplanene for havområdene. Vi har klare forventninger til arbeidet.

-Sammen med aktører, som WWF, LO og Offshore Norge fikk vi utvidet tid til å holde innlegg under innspillsmøtet, rapporterer seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes.

Fiskarlaget har definert tre tema som ble formidlet som viktigst for vår del når det gjelder det videre arbeidet med forvaltningsplanene.

Planene må:

  • være et overbyggende rammeverk for all aktivitet i havområdene
  • Legge frem en tydeligplan for gjenstående kartlegging av havområdene, inkludert finansiering av dette
  • klargjøre hvordan særlig verdifulle og sårbare områder kan bidra til bedre forvaltning

I Fiskarlagets innspill understreket vi verdien av å fortsatt lytte til den kunnskapen fiskerne i generasjoner har hentet fra sin virksomhet på havet, og det ble påpekt at det også videre må legges til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig opprettholde miljøverdiene i havområdene.

KLDs møte

Det var Klima- og miljødepartementet som i samarbeid med andre berørte departementer arrangerte innspillskonferansen.

Forvaltningsplanene omtales som regjeringens viktigste politiske verktøy for en helhetlig forvaltning av havområdene, og de oppdaterte forvaltningsplanene skal legges frem i en melding til Stortinget våren 2024.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide påpekte for sin del at alle er enige om at forvaltningsplanene er et viktig verktøy, men det er viktig å sørge for at det blir helhetlig.

Han er tydelig på at vi skal bruke havet mer, og andreledes og at vi derfor også må bruke det mer skånsomt – og at det krever god planlegging.  

Barth Eide påpekte også at vi må høste mer mat fra havet, samtidig som vi også må produsere mer energi fra havet, altså havvind.

-Han påpekte til slutt at det både er viktig å ta inn klimaendringene, samtidig som det må arbeides med å finne løsninger som bidrar til å ta ned konfliktnivå og øke sameksistens mellom ulike næringer, rapporterer Maria Pettersvik Arvnes.

Hun opplyser at Norges Fiskarlag kommer til å delta i den videre prosessen med involvering via et skriftlig innspill innen fristen som er satt til 16. oktober.