Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.10.2021

Forventer harmonisert kontroll

Høring: Industrifiske

Landsstyret i Norges Fiskarlag forventer at norske myndigheter bidrar til at regelverk og praksis for registrering av landinger av industrifangster er mest mulig ensartet i landene rundt Nordsjøbassenget. Dette skriver vi i vår høringsuttalelse i saken.

Norges Fiskarlag har gitt vårt høringssvar på «Forslag til ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing».

Saken er behandlet i Landsstyret som trekker frem en rekke momenter i sitt svar på høringen, som kom fra Fiskeridirektoratet av 2. juli 2021.

Formålet med forslag til forskriftsendring er å forbedre dagens prøvetakingssystem ved landing av industriråstoff for å sikre en mer korrekt registrering av ressursuttaket. Prøvetrekkersystemet ved landanleggene er i dag ikke standardisert til dette formålet og ikke egnet til å gjengi art- og størrelsessammensetningen på en tilfredsstillende måte. Prøvetrekkersystemet er laget for å beregne kvaliteten på råstoffet som landes. Fiskeridirektoratet tar i dag tilfeldige prøver ved landing.

Krevende metode

Hovedregelen ved landing og mottak av fisk er at fangsten ved landing skal sorteres og deretter veies art for art. Denne regelen passer ikke for industrifangster som følge av hvordan fangsten lagres ombord, fangstens omfang og fordeling av ulike arter. Fiskeridirektoratet vurderer prøvetaking som det mest praktiske alternativet til et tilnærmet korrekt bilde av art- og størrelsessammensetning som grunnlag for landing- og sluttseddel.

Et representativt utvalg fisk forutsetter da at utstyr og bruken av det er egnet sett i forhold til formålet.Norges Fiskarlag påpeker i vårt høringssvar at vi mener en kvalitativ god prøvetaking av industrifangster er viktig for å sikre en korrekt ressursregistrering og vil kunne være med å bidra til et godt omdømme for næringen. Det forventes videre at det vil bli stilt økt krav om dokumentasjon med hensyn til bærekraft og lovligheten av ressursgrunnlaget, jamfør NOU 2019:21 Fremtidens fiskerikontroll.

Prøver av alt

Norges Fiskarlag støtter Fiskeridirektoratets forslag om at det skal gjennomføres prøvetaking på alle industrifangster ved landing, og at prøvetakingsresultatet på art- og størrelsessammensetning brukes som grunnlag for landing- og sluttseddel. 

Norges Fiskarlag peker likevel på at prøver som tas ombord på det enkelte fartøy under ordinær fangstrapportering vil gi det mest korrekte bildet av fangstens art- og størrelsessammensetning da den kjemiske/fysiske nedbrytingen av fangsten på det tidspunktet ikke har startet. Det må erkjennes at det alltid vil hefte usikkerhet om fangstenes reelle sammensetning når det benyttes representative prøver. En forenkling av fangstdagboken der skipper kan føre de minste fiskeslagene i rubrikk merket diverse fiskeslag kan løse en slik utfordring. 

Bekymret for avvik

Fiskarlaget er bekymret for at avvik mellom innrapportert og (beregnet) utlosset fangst kan utløse reaksjoner overfor skipper og rederi som det reelt sett ikke er grunnlag for.

Parallelt med at det innføres nye krav til prøvetaking bør det foretas en gjennomgang av praksis knyttet til sanksjonering av avvik mellom rapportert og utlosset fangst ved landing av industriråstoff.

Felles regler er viktig

Det er viktig at regelverk og praksis for registrering av landinger av industrifangster er mest mulig ensartet i landene rundt Nordsjøbassenget for å unngå konkurransevridende effekt.

Norges Fiskarlag er derfor positiv til at norske myndigheter jobber med å samkjøre ulike kontrolltiltak og krav til mottakere av pelagiske landinger til både konsum og industriformål med EU, Storbritannia, Island og Færøyene.

Dersom det skal bli et standardisert prøvetrekkersystem i Norge er det viktig at det jobbes med å tilrettelegge for lik prøvetaking uavhengig av hvor fangstene landes.

Positivt med utsortering

Norges Fiskarlag er videre tilfreds med at det legges opp til et prøvetakingssystem som også omfatter utsortering av fisk større enn 45 cm. Fiskarlaget forutsetter at et slikt system kan utformes og installeres på fabrikkene innenfor akseptable kostnadsrammer.

Dette er særlig viktig for fartøy som fisker med småmasket trål etter industriarter uten sorteringsrist, samtidig som disse fartøyene er utrustet til å ta vare på konsumfisk. Ut fra et miljøaspekt er det viktig å videreføre dette kombinasjonsfisket, påpeker vi.