Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.12.2022

Forventer godt samarbeid

Havvindutbygging

– Fiskarlaget forventer at regjeringen følger opp egne løfter om tett samarbeid og tilrettelegging for god sameksistens med fiskerinæringen, nå når vindkraft til havs skal slippes løs for alvor. Det sier leder Kåre Heggebø.

Regjeringen presenterte tirsdag 6. desember sine ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge, og tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023.

Regjeringen påpeker at det ønskes tett dialog med havvindnæringen og andre brukere av havet når utlysningsdokumentene skal utarbeides, og ber innen 6. januar om innspill fra berørte parter.

-I dag starter havvindeventyret for alvor! Vi skal tildele arealer for utbygging av 30.000 MW vindkraft til havs innen 2040, og nå presenterer vi rammene for tildeling i Utsira nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II. Samarbeid er en nøkkel for å lykkes, og jeg håper vi får mange innspill i høringen som nå sendes ut. Dette vil sette standarden for havvind i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

                Les OEDs pressemelding i denne lenken til regjeringen.no

Viktig med hensyn

Norges Fiskarlag har hele veien vært tydelig på at hensynet til miljø og fiskerinæring må ivaretas når det nå blir store utbygginger av arealer til havs.

-Det er helt avgjørende at satsingen på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskerinæringa. Det vil verken være klimavennlig eller god samfunnsøkonomi å bygge ut vindkraft der dette går ut over høsting av sjømat, understreker Kåre Heggebø.

Han gir ros til regjeringen for at de foreslår at sameksistens blir en del av prekvalifiseringen for selskapene som skal inn i utbyggingsarbeidet, og at det er positivt at man er enige om at vindkraft til havs ikke skal bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder.

Det skal også tas nødvendig hensyn til vandringsruter for viktige bestander.

-Slike viktige områder kan vanskelig flyttes, og må identifiseres og ivaretas tidlig i prosessene. Det samme gjelder hensynet til sjømattrygghet. Derfor er vi spent, men også litt urolig, for hvordan disse planene vil påvirke forvaltningen og høstingen av de store matressursene vi rår over som nasjon, understreker han.

Arealeffektivitet må prioriteres

Det er lagt til grunn at den norske havvindsatsingen vil kreve et sjøareal på hele 5 000 – 7 000 km2. Både myndighetene og vindkraftnæringen må derfor helt fra starten av sikre en arealeffektiv utbygging av områder som er besluttet åpnet.

-Norges Fiskarlag er fortsatt bekymret for hva det reelle arealbeslaget vil bli, sier lederen for fiskerne. Dagens fiskerier kan som kjent i praksis ikke gjennomføres innenfor vindkraftverk til havs. Derfor er vi svært opptatt av at områder åpnet for vindkraftutbygging utnyttes optimalt, poengterer Heggebø (bildet).

-Vi konstaterer derfor med undring at regjeringens ambisjoner om en best mulig arealeffektivitet nå synes å være redusert. I april i år slo Olje og energidepartementet fast at de forventet en arealeffektivitet på mellom 5 og 7 MW/km2 for aktuelle utbygginger. I dagens høring vises det til at forventet arealeffektivitet kun må være minst 3,5 MW/km2.

-Dersom kommende havvindprosjekt vil få samme relativt lave arealeffektivitet, som det nå legges opp til for Utsira Nord og første fase av Sørlige Nordsjø II, så vil utbyggingen av 30 000 MW vindkraft i våre farvann kreve et langt større areal enn forutsatt. Konfliktene, særlig i Nordsjøen, kan da bli unødvendig store. I stedet for å sette en øvre grense for installert effekt innenfor et åpnet område, burde regjeringen heller vurdere å stille et minstekrav til installert effekt. Da vil utbyggerne i større grad motiveres til å utnytte tildelte områder best mulig, mener Heggebø.

-Vi kommer også til å være tydelige på at Norge bør fortsette å prioritere utvikling av teknologi for flytende havvind, som i større grad kan legges på dypere vann der det generelt er i mindre konflikt med fiskerinæringa.

Plan for god sameksistens

I høringen slår Olje- og energidepartementet også fast at kommende søkere må ha en god plan for sambruk og sameksistens med fiskerinæring, miljø og sjøtrafikk.

– Dette er viktige og positive presiseringer. Vi forventer et godt samarbeid med både myndigheter og utbyggere om dette i tida som kommer, avslutter Heggebø.

Kontaktinfo:

Kåre Heggebø – 995 76 904

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg – 976 82 469