Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.08.2018

Forutsetter sanksjoner

Ved ulovlige utslipp

Norges Fiskarlag krever at Fiskeridirektoratet påtaler og sanksjonerer brudd på utslippsregelverket knyttet til lakselus. Flere oppdrettere har erkjent brudd på regelverket.

Fiskarlaget har sendt et eget brev til Fiskeridirektoratet om ulovlige utslipp av kjemikalier i og ved rekefelt.

I brevet vises det til nylige oppslag i media om at flere selskap har sluppet ut legemidler / kjemikalier mot lakselus i strid med gjeldende regelverk. Sakene omfatter både utslipp fra brønnbåt (bademidler) og fra anlegg (fôrmidler). Utslippene har skjedd i/nær rekefelt og gyteområder.

Utslipp av legemidler mot lakselus kan være langt mer problematisk enn antatt. Det har vist seg å være en sammenheng i tid og rom mellom utslipp av lusemidler og mange tilfeller med massedød av krepsdyr. Det er gledelig at det nå brukes betydelig mindre lusemidler enn for et par år siden. Likevel  brukes fortsatt om lag 10 ganger mer enn før resistensproblemstikken slo til for fullt (fra 2007). Problemet er derfor fortsatt stort, understreker Fiskarlaget i brevet.

Norges Fiskarlag har lenge jobbet for at legemidler mot lakselus ikke skal kunne ødelegge krepsdyrbestander, marint miljø for øvrig eller for viktige fiskerier. Gjentatte ganger og over flere år har vi stilt spørsmål ved lovligheten av å dumpe avlusingsvatn i eller i nærheten av gytefelt for fiske og reker. Sjøl om forurensningsmyndighetene synes å være enig i at en slik dumping har tvilsom hjemmel, har man likevel tillatt at dette kunne skje.

Et nytt regelverk som skulle hindre dumping i rekefelt/gyteområder ble innført i 2017. Regelverket ble langt mindre restriktivt enn det Fiskeridirektoratet opprinnelig foreslo. I stedet for å definere konkrete utslippsområder/droppsoner for lusemidler ble det besluttet å stille krav til avstand til rekefelt og gyteområder. Det foreslåtte avstandskravet på 1000 meter mellom rekefelt og utslipp fra brønnbåt ble etter høringen redusert til kun 500 meter.

Rekefelt og gyteområder har kontinuerlig blitt kartlagt av Fiskeridirektoratet siden 1980-tallet, gjennom intervjuundersøkelser av fiskere. Disse kartleggingene gir et godt bilde over hvor de viktigste gyteområdene og rekefeltene er. I tillegg har Havforskningsinstituttet mange steder kartlagt gyteaktivitet for torsk gjennom eggtrekk. Det burde derfor være relativt enkelt å forholde seg til det nye lusemiddelregelverket.

Av presseoppslag framgår at det i svært mange tilfeller er påvist, og også erkjent fra oppdrettsselskapene at ulovlig dumping av kjemikalier har skjedd.

Norges Fiskarlag er svært bekymret for denne utviklingen, særlig når det fra våre medlemmer rapporteres som stadig dårligere og uteblitte rekefangster i områder med mye oppdrett.