Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.05.2017

Forundret over direktoratet

Leppefisket 2017

Norges Fiskarlag er overrasket over at Fiskeridirektoratet foreslår adgangsbegrensning i leppefisket, også siden det ikke tidligere har vært fremmet forslag om deltakerbegrensning i dette fisket. Innspillet er gitt etter behandling mandag.

Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøtet 15. mai 2017 behandlet forslaget fra Fiskeridirektoratet vedrørende regulering av leppefisket i 2017 og forslaget til adgangsbegrensning. Følgende vedtak ble gjort:

«Norges Fiskarlag registrerer at Fiskeridirektoratet har oversendt forslag til regulering av fisket etter leppefisk i 2017 til Nærings- og fiskeridepartementet etter at forslaget har vært på offisiell høring.

I høringsdokumentet som Fiskeridirektoratet hadde utarbeid, ble det vist til at forslagene til tiltak hadde til hensikt å ta ned beskatningen på leppefisk, og at det var en «pakke» som da ble foreslått.
Forslagene var å sette en maksimalkvote på 100.000 fisk pr fartøy, begrense antall fartøy en eier kunne delta med og ha en relativt lang fredningsperiode.

Med hensyn til adgangsbegrensning foreslo Fiskeridirektoratet «ikke å adgangsregulere fisket etter leppefisk, men ber om høringsinstansenes prinsipielle syn på å adgangsregulere fisket etter leppefisk.»

Det begrunnes med at «(Å) adgangsregulere fisket etter leppefisk er en betydelig inngripen i allemannsretten, noe som vil kreve en grundig vurdering av behovet for å lukke fisket og konsekvensene dette har for fiskere og kjøpere. Dette krever en omfattende prosess, blant annet vil det være nødvendig med en egen høring med tilstrekkelig lang høringsfrist.»

I oppsummeringen som er vedlagt oversendelsen til departementet er det flere instanser som mener at de foreslåtte tiltak trolig ikke tar ned mulighetene for ekspansjonen i fisket, slik anbefalingen er fra Havforskningsinstituttet.

Det er derfor flere som har foreslått en begrensning i deltakelse, men ikke vært særlig konkret. Et unntak er det likevel, der det i en uttalelse foreslås at fartøy må ha hatt omsetning for minst kr 50 000 i to av de siste tre årene.

Derfor er det svært overraskende at Fiskeridirektoratet oppsummerer og foreslår at det likevel skal innføres adgangsbegrensning og «alle merkeregistrerte fartøy som har registrert fangst i ett av årene 2014, 2015 og 2016 og omsatt for mer enn kr 50 000 i et kalenderår skal få delta i lukket gruppe i fisket etter leppefisk i 2017».

Fiskeridirektoratet sier at kravet er satt så lavt for å gi alle som har drevet yrkesfiske etter leppefisk anledning til å delta. Det anbefales derfor ikke en egen åpen gruppe i 2017.

Som konsekvens av «opptelling» av rettigheter fant Fiskeridirektoratet også å måtte gå ned fra forslaget om 100.000 fisk pr. fartøy til 60.000 fisk pr. fartøy og gi dette som fartøykvote. I forhold til å begrense deltakelsen, har mangelen på «prosessen» Fiskeridirektoratet selv understreket viktigheten av, bidratt til økt antall fartøy (mer enn 600 fartøy) som kan delta og som gis fartøykvote.

Norges Fiskarlag er overrasket over at Fiskeridirektoratet foreslår adgangsbegrensning, når de selv har vist til at dette er en betydelig inngripen i allemannsretten og at det kreves en grundig vurdering og en egen høring med tilstrekkelig lang høringsfrist.

Enda mer overraskende er dette all den tid det ikke tidligere har vært fremmet forslag om deltakerbegrensning i fisket. Fiskarlaget forstår ikke hvorfor det foreslås adgangsbegrensning med en lav inngangsbillett, uten at dette undergis en grundig vurdering som Fiskeridirektoratet selv mente var nødvendig. Med dette tiltaket har man vedtatt at kapasiteten i 2017 blir større, og dermed må antall fisk den enkelte kan fiske reduseres.

Norges Fiskarlag mener dette burde vært en del av «pakken» for å få tilpasset kapasiteten til behovet og ressursene, og ikke gitt så tydelig signal at adgangsbegrensning ikke ville gjennomføres i leppefisket. Det er tvilsomt at dette oppnås slik forslaget er utformet.

Differensierte kvoter.
Norges Fiskarlag registrerer at Fiskeridirektoratet inntar samme holdning til differensiering av kvote etter hvilket blad fiskeren er registrert på i fiskermanntallet. Det foreligger ingen begrunnelse for at dette ikke kan eller ønskes gjennomført.

Norges Fiskarlag mener dette bør gjennomføres når en bare har en gruppe og fartøyene gis fartøykvoter. Dette ville kunne gi en reduksjon i totaluttaket, noe Fiskeridirektoratet understreker er formålet med reguleringene.»