Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.05.2018

Fortsatt Russlandssamarbeid

3 nye prosjektår

Det er avklart at Norges Fiskarlags samarbeidsprosjekt med russiske fiskeriorganisasjoner er sikret økonomisk støtte for en ny treårsperiode ut 2020. – Samarbeidet er av stor betydning, sier Fiskarlagets leder.

–  Vi er meget godt fornøyd med at det viktige samarbeidsprosjektet er sikret for de tre neste årene. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen etter at Landsstyret i Norges Fiskarlag er orientert om status i saken.

Det langvarige samarbeidet har stor betydning for samarbeidet i nord, både mellom næringene og i det bilaterale samarbeidet, mener Ingebrigtsen.

Langvarig samarbeid

Under vignetten «Felles hav, felles utfordringer» innledet Norges Fiskarlag i 2006 et samarbeid med to fiskeriorganisasjoner i Murmansk: Fiskeriindustriunionen i Nord, og Assosiasjonen for kystfiskere og oppdrettere i Murmansk oblast. 

Formålet med prosjektet er arbeid for bærekraftig utnyttelse av felles ressurser i Barentshavet. Det er å anse som et «kontaktprosjekt» der hovedformålet er å sikre åpne kanaler hovedsakelig inn mot fiskerimiljøer i (Nordvest)-Russland.

Offentlig støtte

Samarbeidet er organisert i et prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet (UD) og Nærings – og fiskeridepartementet (NFD), samt egenfinansiering fra de respektive organisasjonene.

Prosjektet finansieres over UDs nordområdemidler, hvor den nåværende tildelingen gjelder for 2018- 2020.  NFD har til nå finansiert prosjektet på årlig basis.

Norges Fiskarlag har arbeidsgiveransvaret for prosjektleder, som de to siste årene har vært Marit Hiim Haugseth.

Årlig aktivitetsplan

For å oppnå målsetningene i prosjektet utarbeides det en felles årlig arbeidsplan. Her nedfelles resultater fra forrige år, samt en oversikt over planlagte aktiviteter for inneværende år. Aktivitetsplanen signeres av lederne i de involverte organisasjonene under den årlige fiskerimessa i Murmansk i mars.

Det er en uttalt målsetning å ha et jevnt høyt aktivitetsnivå for å nå de målsetningene som er satt.

Til nå har enkelte temaer vært gjengangere i prosjektet: SAR, kvotespørsmål/reguleringer – for å nevne noe. Marint avfall kommer også til å være på dagsorden i denne prosjektperioden. Videre vil vi ta inn aktiviteter vi anser som aktuelle og relevante for å nå hovedmålet om bærekraftig forvaltning av felles ressurser i Barentshavet.

Omfattende i 2018

Den grunnleggende målsetningen for 2018 vil være å fortsette arbeidet opp mot myndighetsorganer i både Norge og Russland for å skape gunstige vilkår for fangstutøvelse i Barentshavet.

Det er enighet om å utarbeide en felles henvendelse til ledelsen i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen vedrørende vedtakelse av felles harmoniserte fiskeriregler, enhetlige kontrollprosedyrer av fartøy som gjennomføres av Kystvakten i begge land og i området hvor regler til Den blandete norske-russiske fiskerikommisjonen er gjeldende.

Organisasjonene vil også fremme et forslag til fiskerimyndighetene i begge land om å vurdere muligheten for vedtakelse av felles omregningsfaktorer for alle typer sløyd fisk i området hvor regler til Den blandete norske-russiske fiskerikommisjonen er gjeldende.

I 2018 har nesten hver måned aktiviteter gjennom prosjektet. I februar deltok ledelsen i Fiskarlaget på det all-russiske fiskerilandsmøtet i Moskva, og i mars deltok en delegasjon på messe og konferanse i Murmansk.

Marit Hiim Haugseth opplyser at det i tiden fremover er planlagt møter og arrangement både i Tromsø, København, Bodø og Vladivostok, samt i Trondheim under Nor-Fishing.

Det arbeides også for å få til flere aktiviteter sammenfallende med årsmøtet i Norges Råfisklag i Tromsø.

I dagene i forkant og etterkant av årsmøtet skal det tas opp temaer som SAR og kontroll til havs. Også MSC og marin forsøpling vil være aktuelle temaer i prosjektperioden.