Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.05.2018

Fornuftig vedtak om Oslotorsk

Næringskomiteen og Stortinget

Fiskerlaget Sør mener Næringskomiteen og Stortinget har landet på et fornuftig vedtak i saken om fiske i Oslofjorden. Fiskerlaget Sør mener et dårlig begrunnet tiltak lå til grunn for det opprinnelige forslaget.

Et representantforslag, såkalt dokument 8-forslag, tok til orde for flere tiltak for kysttorsk i Oslofjorden. (link til forsalget)

Med bakgrunn i at dette forslaget kom opp har Fiskerlaget Sør hatt møter med flere partiers næringsfraksjoner.

Daglig leder Erlend Grimsrud har sammen med berørte medlemmer og tillitsvalgte deltatt i disse møtene; Frode Christiansen (nestleder), Lennart Danielsen (styremedlem), Geir Solhaug (leder i Indre Oslofjord Fiskerlag og Harald Kristoffersen (tidligere leder i IOF).

Fiskerlaget Sør mener Næringskomiteens kommentarer legger grunnlag for gode kunnskapsbaserte forvaltningstiltak som står i forhold til tiltakenes konsekvens for alle som ønsker å fiske torsk i fremtiden.

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt i Stortinget i sak 10 – 14. Mai 2018.

Viktig avklaring

– Dette er en prinsipiell sak hvor det understrekes at ressursforvaltning skal foregå gjennom etablerte forvaltningssystem som sikrer legitimitet og Fiskerlaget Sør er innstilt på å fortsette samarbeid med forvaltningsmyndigheter og andre interessenter om oppfølging av Havforskningsinstituttets rapport for å finne gode tiltak. Det sier Erlend Grimsrud i en kommentar til Næringskomiteens innstilling i saken.

Fiskerlaget Sør utarbeidet et omfattende innspill til komiteen om saken, som du kan lese vedlagt under.

Komiteens arbeid

Næringskomiteen (med unntak av representanten fra SV) kommenterte følgende i sin innstilling i saken:

«Komiteen understreker betydningen av at vi ogsaÌŠ i framtiden skal ha aktive yrkesfiskere i Oslofjorden. Yrkesfisket i Oslofjorden representerer arbeidsplasser langs kysten og er ogsaÌŠ en viktig kulturbærer. Men ikke minst er fisket viktig for forbrukere langs hele fjorden som faÌŠr tilgang til lokalfanget sjømat.

Forvaltningen av Oslofjorden maÌŠ være kunnskaps basert, slik at vi høster og produserer paÌŠ rett nivaÌŠ, samtidig som risikoen for uheldige konsekvenser blir redusert. En god forvaltning av fjorden og de marine ressursene er ogsaÌŠ en forutsetning for god næringsutvikling. Komiteen vil derfor understreke betydningen av at regjeringen viderefører kunnskapsinnhentingen om- kring bestander i Oslofjorden.

Komiteen ser det som positivt at baÌŠde yrkesfiskernes og fritidsfiskernes organisasjoner er aktive medvirkere i prosessene som naÌŠ paÌŠgaÌŠr med aÌŠ iverksette tiltak som oppfølgingen av Havforskningsinstituttets rapport om kunnskapsstatus for kysttorsken i sør, og forutsetter at dette ogsaÌŠ videreføres i arbeidet med en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden.»

SV fremmet også et forbud mot lysfiske, men også her ble forslaget stemt ned da tilgjengelig kunnskap om dette fisket tilsier at det ikke påvirker kysttorsk.

Saksbehandlingen

Du kan for øvrig se saksbehandlingen i Næringskomiteen i denne linken til Stortingets nettside.

Komiteens innstilling ble altså enstemmig vedtatt i Stortinget i sak 10 – mandag 14. Mai 2018. Du kan se behandlingen i Stortinget i denne linken.