22.05.2023

Fornøyd med tilsyn

Torskeoppdrett

Myndighetene følger opp Fiskarlagets forslag om tilsynskampanje mot torskeoppdrett. – Det er både viktig og nødvendig at fiskeri- og havministeren nå varsler en tilsynskampanje, sier leder Kåre Heggebø i Fiskarlaget.

Fiskarlaget fikk i vinter en rekke urovekkende rapporter om både rømming av oppdrettstorsk og gyting i merdene fra fiskere i Nordland.

– Denne typen tilbakemelding fra våre medlemmer gjorde oss bekymret for mulige negative konsekvenser for havmiljøet og ville torskebestander. Vi foreslo derfor overfor myndighetene at det blir gjennomført tilsyn og mener det er helt nødvendig at også denne bransjen følges opp tett, sier Kåre Heggebø.

– En tilsynskampanje vil bidra til en bedre oversikt over omfanget av utfordringene, og vil vise om gjeldende regelverk faktisk blir fulgt. Dette er også et viktig tiltak for å øke bevisstheten om regelverket. Samtidig vil en tilsynskampanje også kunne bidra til å utvikle regelverket videre, for å sikre at torskeoppdrett kan gjennomføres på en bærekraftig måte, påpeker Heggebø.

Han sier det er positivt at Fiskarlaget har blitt lyttet til, og at våre forslag åpenbart veier tungt.

– Det er særlig viktig at det etableres gode rutiner som gjør at rapportering om rømming og oppfølging av helseregelverk er godt. Vi mener det spesielt er viktig med gode rutiner for å beskytte kysttorsken. Disse momentene er derfor avgjørende for å etablere en sameksistens mellom oss som fisker villfanget torsk og den nye næringen som tilbyr oppdrettet torsk, poengterer lederen i Fiskarlaget.