Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.12.2018

Foreslår torskevern

Fornøyd med tilpasninger

Norges Fiskarlag er fornøyd med Fiskeridirektoratets justerte forslag til forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Tidligere i år sendte Fiskeridirektoratet et forslag til vern av fjord- og kysttorsk i sør på høring. Norges Fiskarlag sendte tidlig i september svar på høringsnotatet til direktoratet.

Hovedbudskapet i høringssvaret var at forslaget fra direktoratet opplevdes å væe uforholdsmessig inngripende. Dersom det ble innført slik det forelå ville det føre til at det tradisjonelle konvensjonelle kystfiskeriet øst for Agder måtte avvikles og at det ikke vil væe økonomisk grunnlag for de sæegne sjømatbedriftene i området, når de utelukkende må basere seg på lokal råstofftilgang av reker.

Norges Fiskarlag spilte inn at Fiskeridirektoratet må følge forvaltningslovens krav om utredning, holde seg til alminnelige prinsipp om forholdsmessighet, samt følge utredningsinstruksen når de utarbeider forskriftsforslag som er så inngripende som det foreliggende. I tillegg til dette skrev vi at Fiskeridirektoratet må opprette dialog med lokale fiskere om avgrensing av fiskeriområdene hvor beskyttelsestiltakene skal innføres.

Daglig leder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør sier laget var bekymret for de store negative konsekvensene forslaget kunne føre til for både fiskerne og landindustrien i sør, og inviterte Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet (HI) til et møte med fiskerne for å diskutere forslaget som har kommet fra Fiskeridirektoratet. I etterkant av møtet har medlemmer fra hele kysten levert detaljert informasjon om fiskefelt, sesonger og seleksjon i fiskeredskap som er samlet av administrasjonen og oversendt Fiskeridirektoratet som støtte til kunnskapsgrunnlag.

20181205 sandefjord Erlendfoto

Bildetekst: Fra det omtalte møtet i Sandefjord.                                                                                 
Foto: Erlend Grimsrud

– Fiskerlaget Sør vil derfor spesielt takke noen av våre medlemmer som har gjort en ekstraordinæ innsats i dette arbeidet: Kjetil Andersen, Geir Uno Dreng, Oddbjørn Hillersøy, Øyvind Johansen, Magnar Fjellbakk, Christoffer Svennes, Geir Solhaug, Fred Harald Bratli og Åsmund Vinje.

20181205 Chr Svennes Johansen Erlendfoto

Bildetekst: Øyvind Johansen (næmest) og Christoffer Svennes i arbeid med sine innspill                 

Foto: Erlend Grimsrud

Fiskeridirektoratet har nå justert det opprinnelige forslaget. Det blir fortsatt et generelt forbud mot å fiske torsk, men Fiskeridirektoratet velger å ta hensyn til et noe begrenset yrkesfiske i Oslofjorden og vil tilpasse forbudet slik at dette kan fortsette. Tilpasningene skal også ta hensyn til at omsetting av fisk, for eksempel ved direkte kaisalg, også kan fortsette med små justeringer og dispensasjoner.

– Fiskerne som nå kan søke om dispensasjon fra forbudet vil bidra med statistikk til vurdering av reguleringstiltakenes effekt. Fiskerlaget Sør kommer til å følge fiskeriet tett fremover. Dersom nye fiskere ønsker å starte opp med garnfiske i området vil vi naturligvis jobbe for ytterligere dispensasjonsadgang. Dette var allikevel en viktig milepel for oss med tanke på å finne gode avstemminger mellom de ulike ønsker og behov i denne saken, sier Grimsrud.

Han gir derfor også direktoratet ros for at de har sett og tilrettelagt for bredden av innspill og interesser, slik også fiskeridirektøren påpeker i Fiskeridirektoratets egen omtale av saken:

Fiskeridirektoratet er enig i at det er viktig å ta vare på yrkesfisket og den omsetningsformen som i dag foregår i Oslofjorden, men da må bifangst av torsk i fisket etter andre arter reduseres. Det håper vi å få til ved tilpasninger og at fangstkapasiteten ikke øker. Vi foreslår at etablerte yrkesfiskere, under visse vilkår, kan søke Fiskeridirektoratets regionkontor om dispensasjon fra forbudet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.