Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.10.2017

Foreslår refordelinger

Makrellfisket

Norges Fiskarlag har fredag bedt om at det tas grep i garn- og snøregruppens fiske etter makrell.

På bakgrunn av at det fortsatt gjenstår et høyt restkvantum av makrell i garn- og snøregruppen har Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag i dag anbefalt å slippe fisket fritt i garn- og snøregruppen for fartøy under 15 meter, mens fartøy over 15 meter i denne gruppen foreslås gitt et maksimalkvotetillegg tilsvarende 50% på kvoteenheten.

Av samme årsak har Fiskarlaget også anbefalt å slippe fisket fritt for fartøy i notgruppen under 13 meter.

Fiskarlaget har videre anbefalt at gjenstående restkvoter i de ovennevnte gruppene overføres til 2018 innenfor den maksimale kvotefleksadgangen til hver gruppe og at resterende overføres til kystgruppen som helhet og fordeles i 2018 etter etablerte kvotenøkler.

Se hele vedtaket fra Arbeidsutvalget:

«Garn- og snøregruppen
Det vises til at gruppekvoten for garn- og snøregruppen er på 14 890 tonn i 2017, mens justert gruppekvote er 15 635 tonn i 2017. I følge Fiskedirektoratets landings- og sluttseddelregister er det landet/ seddelført 6 503 tonn pr. 18.10.2017. Det gjenstår dermed om lag 9 100 tonn. Gruppen kan «spare» 10 % av garn- og snøregruppen sin kvote i 2017 til påfølgende år. Dette kvantumet utgjør 1 490 tonn.

Det er utdelt 5 450 tonn til fartøy over 15 meter største lengde (fartøykvoter). Fartøy på eller over 15 meter største lengde har landet/ seddelført om lag 3 500 tonn pr. 18.10.2017. Dette vil si at det gjenstår om lag 1 950 tonn. Dette forventer man vil bli fisket av disse fartøyene.

Kvantumet som er utdelt til fartøy under 15 meter største lengde utgjør om lag 10 250 tonn. Maksimalkvotene er nå overregulert med 110 % (med garantert kvantum i bunn). Fartøy under 15 meter største lengde har landet/ seddelført om lag 3 000 tonn pr. 18.10.2017. Det vil dermed gjenstå anslagsvis 7 200 tonn.

Ut fra erfaringer så langt må det kunne antas at fartøy som fisker med garn- og snøre vil lande relativt små kvanta makrell resten av sesongen. Fartøy under 15 meter største lengde har fisket om lag 200 tonn siden 8. oktober 2017. Årets makrellfiske med snøre i oktober ble dessverre ikke slik en opplevde i 2016 da det ble fisket 2 370 tonn makrell med garn- og snøre i perioden 1. oktober til 31. desember, av totalt 6.500 tonn som ble fisket med disse redskapene.

Ut fra en helhetsvurdering av situasjonen med utsikter til et såpass høyt restkvantum i garn- og snøregruppen tilrår Norges Fiskarlag at fisket slippes fritt (maksimalkvotene oppheves) for fartøy under 15 meter i garn- og snøregruppen, samt at fartøy over 15 meter gis et maksimalkvotetillegg tilsvarende en kvoteenhet på 14,658 (tilsvarer en økning på 50 %). Dette vil i praksis innebære at de 35 fartøyene i garn- og snøregruppen som er over 15 meter, og som fisker med not/trål, vil gis mulighet til ytterligere å kunne fiske om lag 2 700 tonn av den anslagsvise restkvoten på 7 000 tonn. Ut fra dette vil det i 2017 kunne gjenstå en restkvote på 4 300 tonn i garn- og snøregruppen, som tilrås overført garn- og snøregruppen med maksimal kvotefleksadgang (1 490 tonn), mens resterende overføres og fordeles til hele kystgruppen i 2018 etter etablerte kvotenøkler, slik som i 2015.

Som grunnlag for tilrådningen har Fiskarlaget vektlagt følgende momenter;

-mottatte tilbakemeldinger fra medlemslag,

-utsiktene til en redusert makrellkvote i 2018,

-vurderinger anført i innstillingen fra et utvalg i Fiskarlaget (2015) som behandlet spørsmål om utvidet redskapsfleksibilitet i garn- og snøregruppens fiske etter makrell, hvor bl.a. følgende framkommer i innstillingen fra utvalget;

«-når det gjelder hvilke fartøy som skal omfattes av en eventuell refordeling tilrår utvalget at en viderefører etablerte praksis med at det kun er de fartøyene (med angitt redskap) som har adgang til å fiske maksimalkvotene som også gis kvotetillegg gjennom refordelinger. Utvalget går inn for at eventuelle mindre restkvoter forutsettes overført til påfølgende års gruppekvote til garn- og snøregruppen. Dersom det imidlertid skulle oppstå en situasjon med en ekstraordinær høy restkvote mener utvalget at en må vurdere å inkludere alle fartøyene i garn- og snøregruppen i en refordeling»

Notgruppen under 13 meter
Det vises til at kystnotgruppen under 13 meter største lenge har en gruppekvote i 2017 på 6 954 tonn. Justert gruppekvote i 2017 er 6 483 tonn. I tillegg ble det fisket om lag 362 tonn i 2016 som blir avregnet 2017 kvoten. Fiskbar kvote i 2017 er dermed 6 121 tonn. Gruppen kan «spare» 10 % av gruppekvoten i 2017 til påfølgende år. Dette kvantumet utgjør 695 tonn. I følge Norges Sildesalgslag er det per 18. oktober landet og seddelført 4 172 tonn. Dette vil si at det gjenstår om lag 1 250 tonn som «må» fiskes i 2017 (fratrukket kvoteflekskvantumet).

Ut fra en helhetsvurdering av situasjonen tilrår Norges Fiskarlag at fisket slippes fritt (opphever maksimalkvotene) i denne gruppen samtidig som garantert kvote beholdes, og at en eventuell restkvote overføres til 2018, og fordeles etter samme prinsipper som anbefalt for garn- og snøregruppen.»