Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.05.2019

Foreslår full CO2-avgift

Men også kompensasjon

Klimautvalget for fiskeflåten foreslår at det innføres full CO2-avgift for fiskeflåten. Utvalget foreslår samtidig at dette skal kompenseres. Utvalget har sett på tre mulige løsninger for kompensasjon.

Kortversjonen i rapporten fra Klimautvalget er at det anbefales at det blir innført full CO2-avgift for fiskeflåten fra 1. januar 2020. Samtidig forutsettes det at den økte avgiften kompenseres fullt ut. 

Kompensasjon

Forslaget vil innebære at fiskefartøyer med lavere forbruk (utslipp) per krone fangstverdi enn gjennomsnittet vil komme økonomisk bedre ut enn i dag, mens fartøyer med høyere forbruk enn gjennomsnittet vil komme dårligere ut. Hvor stor denne effekten blir er avhengig av om kompensasjonsberegningene tar utgangspunkt i fiskeflåten samlet sett, eller om den organiseres atskilt for flere fartøygrupper.

Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt har sammen med Elisabeth Karlsen sittet i utvalget som representanter for fiskeflåten.

– Vi startet arbeidet i klimautvalget med mål om å foreslå tiltak som ville gi tilstrekkelige utslippsreduksjoner i fiskeflåten til å unngå økte CO2-avgifter. Dette i tråd med klimastrategien for fiskeflåten. Driftsmønsteret til fiskeflåten setter imidlertid sterke begrensinger for hvilke utslippsreduserende tiltak som kan gjennomføres på kort og mellomlang sikt, og det er vanskelig å peke på konkrete tiltak som vil gi raske og tilstrekkelige reduksjoner i utslippene, sier Maråk på Fiskebåts nettside.

Utslippene skal ned

Han viser til at regjeringens forutsetning for at fiskeflåten fortsatt skal kunne beholde lavere CO2-avgift er at de samlede utslippene fra flåten blir redusert. Etter at klimastrategien ble lansert har samtidig regjeringen forpliktet seg til å halvere utslippene fra transportsektoren. 

– Det var betydelig motstand i utvalget mot å fortsette med reduserte CO2-avgifter for fiskeflåten. Mange er opptatt av at alle sektorer bør stå overfor samme avgift, og at en utnytter avgiftens stimulerende effekt til å iverksette tiltak. Vi har derfor måtte akseptere at det blir innført full CO2-avgift fra 2020, mot at det blir kompensert fullt ut, sier Maråk.

Hele utvalget er enige om at hovedprinsippet i klimapolitikken er at forurenser skal betale. I rapporten blir det vist til at dette prinsippet bygger opp under argumenter om at det skal innføres full CO2-avgift. Samtidig peker utvalget på at kostnadsanalysen, sammen med vuderinger fra næringen, kan tyde på at innføring av full CO2-avgift vil føre til effekter som går i motsatt retning av de fiskeripolitiske målene. Her blir det blant annet vist til at det er et mål å høste av flest mulig marine ressurser, et jevnest mulig landingsmønster gjennom året og fokus på kvalitet i fangsten.

I rapporten går det frem at utvalget har vurdert forskjellige måter å kompensere for økt avgift, og har endt opp med tre mulige ordninger som oppfyller kravet:

– Historisk kompensasjon 

– Øremerket overføring til teknologiutvikling 

– Kompensasjon etter førstehåndsverdi

Rapporten er nå sendt ut på høring med frist til 1. august. Den vil bli underlagt ordinær høring i Fiskarlaget.

Her kan du lese hele rapporten fra utvalget.