Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.12.2018

Foreslår etikkfag

I sjømatutdanningene

En arbeidsgruppe foreslår å innføre etikk og samfunnsansvar som fag i sjømatutdannelsene, og utvikle felles etiske retningslinjer for sjømatnæingen.

Arbeidsgruppen «Etikk» har bestått av seks av de tretten partene i det såkalte «13-partssamarbeidet».

 • Se rapporten i sin helhet nederst i denne saken.

Arbeidet i gruppen er gjort som oppfølging av Stortingsmelding 10 2015-2016 fra Næings- og fiskeridepartementet der det i punkt 9.3.3 er henvist til «…. at næingsorganisasjonene bør iverksette tiltak som forsterker riktige normer og synliggjør de negative konsekvensene av underrapportering…»

Grunnleggende viktig

Etikkarbeidsgruppen slår fast at sjømatnæingen arbeider innenfor et demokratisk fundert regelverk som er fremforhandlet ved medvirkning og medbestemmelse i alle ledd.

All virksomhet skjer med utgangspunkt i aktørenes tillatelser og adgang til å utnytte fellesskapets ressurser og arealer. I lys av det stilles det krav til høy etisk kompetanse og bevissthet, understreker gruppen i sin rapport og slår fast at: «Brudd på lover og reguleringer undergraver bæekraft og forvaltning og skader miljø, næing og samfunn.»

Ikke lett tema

Etikk som tema er ikke generelt lett tilgjengelig, understrekes det i rapporten. Det påpekes imidlertid at det er gode muligheter for arbeid med etikk med utgangspunkt i økende utdannelsesnivå, økte krav til etiske moralske holdninger, bæekraft og samfunnsansvar.

Etikk som fag

Det er flere utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning som er aktuell for sjømatnæingen. Norges fiskerihøgskole (NFH) ved Universitetet i Tromsø er den med mest spesialisering innen fagområder knyttet til fiskeri og havbruk.

Arbeidsgruppen har væt i kontakt med NFH om økt etikk-fokus både knytet til bachelor-emne og på masternivå.

Skolen uteksaminerer mellom 40 og 50 studenter årlig på de to nivåene.

I rapporten foreslås det også fagemner i bolker på andre utdanninger, både på universitetsnivå og knyttet til yrkesfagutdanning.

Etikk i næingen

I rapporten vises det til at formålet med å utvikle felles etiske regler i sjømatnæingen er å sikre rettferdig og ansvarlig utnyttelse av våre felles areal- og havressurser og klargjøre forventninger til adferd. Arbeidsgruppen påpeker at et flertall velger å følge reglene fordi noe annet ville væe galt. Samtidig understrekes det at det også er viktig at regelverket oppfattes som forståelig og godt begrunnet.

«Bestemmelser som fremstår som meningsløse eller unødvendig er et vanskelig utgangspunkt for å mobilisere til økt etterlevelse på et etisk grunnlag,» understreker de seks i arbeidsgruppen Etikk.

Gruppen har væt sammensatt slik:

 • Kay Erling Elvevoll, seniorskattejurist i Skatteetaten (leder)
 • Steinar Eliassen, administrerende direktør i Fiskekjøpernes Forening
 • Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene
 • Sverre Johansen, direktør i Sjømat Norge
 • Bjørn Kvello, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag
 • Åsne Sangolt, seniorrådgiver i Mattilsynet

Rapporten presenteres tirsdag 4. desember under et møte i Bergen der generalsekretæ Otto Gregussen representerer Fiskarlaget.

Samarbeidsforumet kalles 13-partssamarbeidet: 

 • Arbeidstilsynet
 • Fiskekjøpernes Forening
 • Fiskeridirektoratet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Mattilsynet
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Villfisk SA
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Sjømat Norge
 • Sjømatbedriftene
 • Skattedirektoratet
 • Tolldirektoratet