Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.10.2022

Forenkler rapporteringen

NFD med avklaring

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet med nye avklaringer i saken om rapporteringskravene til den minste fiskeflåten. Statsråden får ros fra lederen i Fiskarlaget for at det gjøres forenklende grep.

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag sier det har vært en utfordrende sak med sporing og rapportering for flåten under 15 meter.

Han opplever at fiskerne nå har fått en grad av gjennomslag for synspunkter om at rapportering og sporing må være tilpasset de ulike flåtegruppene, slik regjeringen også påpeker i Hurdalsplattformen. 

– Fiskerne er pragmatiske. Vi forstår og erkjenner behov for oversikt og kontroll, men det må være sammenheng mellom hvor mange meldinger som må sendes og hvor ofte disse skal sendes. Jeg håper de grepene som nå tas skal få den effekten vi har etterspurt, sier Kåre Heggebø.

Dette sier Skjæran

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier han er fornøyd med at fiskerne støtter myndighetene i hovedprinsippene.

– Med de endringene vi nå gjør, vil detaljeringsgraden bli mindre for den minste flåten, sier Bjørnar Skjæran.

Den største forenklingen er at det vil bli gitt mulighet for å rapportere bifangst samlet som en mix-kategori, begrenset oppad til 100 kg per art.

Hovedarten må likevel alltid rapporteres separat. I tillegg må steinbit, kongekrabbe og rødlistede arter alltid rapporteres separat. Dette er fordi forvaltningen har et særskilt behov for kunnskap om disse artene.

– Vi forenkler også kravet til avgangsmelding for de minste fartøyene. Fartøy under 11 meter skal kun trenge å sende en helt enkel melding om at de går fra havn for å fiske. Videre vil kravene til rapportering ved låssettingsfiske forenkles, og vi forutsetter at det er tilstrekkelig at ett fartøy rapporterer når flere fartøy samarbeider i registrert samfiske, sier Bjørnar Skjæran i en pressemeding fra departementet fredag.

Forskriftsendringer

Han viser til at Fiskeridirektoratet vil følge opp beslutningen med nødvendige forskriftsendringer. Videre vil Fiskeridirektoratet og Kystvakten jobbe videre for å finne løsninger som gjør at fiskerne kun må rapportere opplysninger en gang og kun via fartøyets ERS.

– Det er viktig å påpeke at de nye kravene om sporing og rapportering ikke kun har et kontrollformål. De er viktig av flere grunner. Vi må få kontroll på fisken som tas opp av havet, og sikre at havforskningen har det som trengs for å sikre en bærekraftig bestand. Og utstyret vil også kunne øke sikkerheten til havs. I tillegg vil det gi meg som fiskeri- og havminister et viktig grunnlag for å forsvare fiskerienes interesser i ei tid hvor flere skal bruke havet, sier Skjæran.

Bes om å forbedre

Fiskeridirektoratet bes samtidig om å forsterke sin kommunikasjonsinnsats og forbedre informasjonen på sine nettsider, slik at det blir klart for fiskerne hva som er gjeldende rett, hvordan Fiskeridirektoratet vil håndheve regelverket og hvilke vilkår som evt. gir grunnlag for dispensasjon for deler av regelverket.

Det er også viktig at leverandører følger opp med god opplæring i bruken av verktøyet.

Bakgrunn

  • Nye krav til sporing og rapportering trådte i kraft for fiskeflåten mellom 11 og 15 meter 1. juli, og utvides til å gjelde fartøy ned til 10 meter fra 1. januar 2023.
  • Fartøy under 10 meter blir inkludert i 2024.
  • Tilbakemeldingen fra Fiskeridirektoratet og utstyrsleverandørene er at innføringen går bra for det store flertallet.
  • Samtidig rapporterer fiskerinæringen at detaljeringen i rapporteringskravene er for stor.