Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.03.2021

Forenkler mer

Seddelsignering

– Etter tilbakemelding fra fiskernes organisasjoner gjør vi nå dispensasjonsordningen enda enklere, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, om ordningen som åpner for å kunne gå fra kai før sluttseddel er signert.

-Dette er en klok og riktig avgjørelse. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Han mener det er både har vært nødvendig og fornuftig å finne en mer praktisk løsning, slik det nå er gjort. Han sikter da til at det under skreifisket spesielt kan være trangt om plassen for å få levert.

-Det skaper bedre flyt og er bedre for alle parter både på sjø- og landsiden at vi får til en god løsning i denne saken, mener Kjell Ingebrigtsen, som over tid har hatt en tett dialog med myndighetene for å bidra til å få til tilpasninger.

Ordningen

11. februar ble det innført en automatisk dispensasjonsordning fra kravet om samtidig signering av seddel i landingsforskriften, slik at fisker kunne gå til gjestehavn i påvente av at mottaket sløyer og veier fisken.

Sammen med Norges Kystfiskarlag har Norges Fiskarlag påpekt at kravet om registrering for hver enkelt landing, og kravet til på forhånd å angi nøyaktig hvor fartøyet vil ligge til kai, gjorde ordningen byråkratisk og tungvint.

Onsdag opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at de etter en ny vurdering har besluttet å komme fiskerne i møte. Dispensasjonen skal nå gjelde så lenge fartøyet leverer til samme mottak og med samme skipper. Først hvis et fartøy skifter høvedsmann om bord, eller leverer til et annet mottak enn det er gitt dispensasjon for, må det søkes om ny dispensasjon.

– Vi beholder det enkle registreringsskjemaet for å søke dispensasjon, og gjør det også nå enda enklere. Forutsatt at fartøyet har påslått posisjonsrapporteringsutstyr – enten sporingssystemet VMS (vessel monitoring system) eller det automatiske identifikasjonssystemet AIS – så trenger ikke nøyaktig liggested å opplyses i skjemaet, sier statsråd Ingebrigtsen.

De øvrige forutsetningene i ordningen videreføres. Fisker må fortsatt oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet inntil innveiing av fangst er avsluttet, og seddel er signert både av den som lander og mottaker/kjøper. Dersom Fiskeridirektoratet krever det skal fartøyet returnere til mottaksstedet for kontroll.

Skjemaet er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside og kan fylles inn fra smart-telefon.