Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.08.2017

For mange får rensekrav

Høringssvar om ballast

Norges Fiskarlag mener rensing av ballastvann er positivt, men at nye regler synes å omfatte utilsiktet mange fartøy og fører til en uønsket økning av miljøavtrykket. Ballastvannkonvensjonen innføres 8. september.

Norges Fiskarlag skriver i høringssvaret til Sjøfartsdirektoratet at vi i utgangspunktet er positiv til innføringen av ballastvannkonvensjonen. Å flytte vann med tilhørende mikroorganismer og dyreliv mellom ulike økosystemer kan representere svært uheldige konsekvenser for miljøet.

Fiskarlaget påpeker imidlertid at skadepotensialet ved ballastvann er størst når en flytter vann mellom områder hvor det ikke er naturlig emigrering via havstrømmer eller via bunn. For fiskeflåten som i all hovedsak driver sin aktivitet innenfor områder med naturlig emigrasjon, blir derfor rensekravet vanskeligere å forstå.

Økt kostnad og miljøbelastning

Rensing av vann vil innebære en kostnad og en miljøbelastning i seg selv. Fiskarlaget har i møter med direktoratet blitt gjort kjent med at et UV-renseanlegg med en kapasitet på 300 kubikkmeter per time fort vil koste om lag en million kroner.

Fartøy kan også måtte oppgradere strømforsyningen, fordi et renseanlegg bruker mye strøm. Rensing av vann vil dermed i tillegg til investeringskostnaden innebære økte driftskostnader og økte utslipp av Co2 og Nox.

Lav risiko i fiske

Fiskarlaget mener fiskeflåten i liten grad utgjør en risiko som skulle tilsi pålegging av rensekrav av ballastvann.

En rapport fra 2014 (MBNoN-rapporten) berører den naturlige migrasjonen av marine organismer langs norskekysten og angir at det er lav risiko knyttet til skifting av vann innenfor det samme havstrømsystemet.

Med bakgrunn i dette stiller Norges Fiskarlag et stort spørsmålstegn ved at fiskeflåten underlegges strenge rensekrav, også uten at den biologiske effekten av dette er tilstrekkelig berørt eller dokumentert.

Kravet gjelder for mange

-For fiskeflåten slår det uheldig ut at alle fartøy som bruker ballastvann, med fartsområde Bankfiske I eller større blir underlagt rensekravet, påpekes det fra Fiskarlaget i høringssvaret til Sjøfartsdirektoratet.

Dette er fartøy som sjelden eller aldri er i utenriksfart selv om disse fartøyene per definisjon har mulighet til å være det.

Foreslår tiltak

Norges Fiskarlag mener Sjøfartsdirektoratet og Nærings- og Fiskeridepartementet snarest må opprette en dialog med landene rundt Skagerak med sikte på å få etablert et «Same Risk Area» for dette området, som etter Norges Fiskarlags oppfatning vil medføre at størstedelen av fiskeflåten ikke vil berøres av rensekravene.

Dersom ikke dette løser saken bør det ses på en ordlyd som definerer hvilke fiskefartøy som omfattes av forskriften kan endres og/eller om det kan gjøres tydelige unntak fra hovedregelen, slik at forskriften blir nødvendig målrettet.

Se Sjøfartsdirektoratets omtale av ballastvannkonvensjonen 8. august (ekstern link)

Se også samlenotat som omtaler hovedelementene i ballastvannkonvensjonen (under)