Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.08.2014

Flere Russland-tiltak

Møte om importforbudet

– Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de føste tiltakene, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker (bildet). Departementet møtte i dag næringsorganisasjonene for å drøfte Russlands importforbud og mulige tiltak for å bøte på konsekvensene fra utestengelsen fra det russiske markedet.

Fiskeriministeren sier etter møtet at Norge med sin nærhet til Russland har særlig interesse av at det internasjonale samfunn står opp mot Russlands maktbruk.

– Jeg registrerer at næringen også støtter opp om regjeringens utenrikspolitiske linje, sier fiskeriministeren.Departementet jobber nå i tett dialog med næringen med tiltak for å begrense skadevirkningene, skriver departementet i en pressemelding etter møtet.Det er ingen tvil om at sjømatnæringen i hvert fall på kort sikt står overfor en krevende situasjon. Særlig ser vi utfordringer innen sild og øret. De føste tiltakene er allerede igangsatt, og flere er på trappene. Når det gjelder tiltak for oppdrettsnæringen er vi blitt enige med næringen at vi trenger noe mer tid til å vurdere situasjonen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Ingebrigtsen fornøyd

– Ja, jeg er fornøyd med at ministeren har tatt fatt i saken på den måten hun har gjort. Kjapt, ryddig og med en bred tilnærming til aktøene i næringen, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Samtidig understreker han at han har et håp om at saken ikke skal føe til svekket samarbeidsklima med Russland.

– Vi har over år bygd opp et godt samarbeid med Russland og jeg håper dette skal være mulig å bygge videre på, understreker han.

– Samtidig må vi i den rådende situasjonen se mot aktuelle løsninger og i så måte er det naturlig at betingelsene til EU-markedet må bli gjort noe med. Så jeg håper også at god dialog med EU skal utløse en positiv totalsituasjon for Norge som stor leverandø av sjømat til både EU-markedet og Russland, sier Ingebrigtsen.

Besluttede tiltak fra departementets side:

  • Økt midler til markedsføing av laks, øret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet.
  • GIEK har åpnet for å refinansiere garantier til fiskeeksport til Ukraina gjennom GIEK sin u-landsordning. Dette gjø at GIEK Kredittforsikring kan ta støre risiko i Ukraina.
  • Det er tatt initiativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.
  • Forhandlingene om en bilateral kommisjon for handels-, nærings- og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina er forhandlet ferdig, og intensjonen er å signere avtalen i høst. Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for norsk sjømatnæring i Ukraina.
  • Vi tar kontakt med Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle deres eksportavgift på 2 DKK pr. kg. sild og makrell ved landing i Norge.

Tiltak som må vurderes nærmere

  • Midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringene på konsesjonsnivå for laks.
  • Midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringene på konsesjonsnivå for øret.
  • Overføing av sildekvoter til 2015.

Regjeringen har tett dialog med næringen og vil fortløpende vurdere andre mulige tiltak, påpekes det i informasjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Jan Skjærvø deltok i møtet på vegne av Norges Fiskarlag. Også Fiskebåt var invitert til møtet og stilte med styreleder Tore Roaldsnes og administrerende direktø Audun Maråk.