Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.05.2015

Fiskerikyndig om bord nytter

Ordning innført i 1983

Ordningen med fiskerikyndige på seismikkskip har fungert slik den var tenkt, viser ny kartlegging av de fiskerikyndiges erfaringer. Ordningen ble innført i 1983.

For første gang siden innføring av krav om fiskerikyndig om bord på seismikkskip ble innført i 1983 er det nå gjennomført en studie av de fiskerikyndiges egne erfaringer om sin rolleutøvelse. Studien er gjennomført av NORUT på bestilling av dialogforumet Ett hav. Den er ment å være et kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med konfliktdempende tiltak mellom petroleums- og fiskerinæringen.

Erfaringer fra broen

NORUTs studie tar utgangspunkt i de fiskerikyndiges egne erfaringer fra broen, og ser nærmere på oppfatninger av samhandlingen med mannskapet på seismikkskipene, så vel som fiskeflåten og kystvaktsentralen.

-Aller først vil jeg understreke at rapporten viser at ordningen med fiskerikyndige synes å fungere etter de hensikter som ble lagt til grunn da ordningen ble innført, sier Turid Øygard.

Turid Øygard har vært prosjektansvarlig for Norsk olje og gass. Hun sitter i Rådgivende utvalg i Ett hav, som har vært referansegruppe for prosjektet.

Betryggende kunnskapsgrunnlag

Rapporten ble bestilt for å samle inn og analysere erfaringer fra fiskerikyndige, slik at disse kan bidra til å identifisere områder der det er behov for tiltak for å videreutvikle rollen som bindeledd mellom fiskeri- og seismikknæringen. Studien bygger på dybdeintervjuer med et mindre utvalg fiskerikyndige. Den er derfor ikke en evaluering av ordningen, men snarere et kunnskapsgrunnlag basert på de fiskerikyndiges egne erfaringer.

-Denne rapporten er et godt innspill til oss, vi skal nå i felleskap gå igjennom denne og hvor vi sammen kan finne løsninger og forslag som vil bidra til mindre konflikt til våre to næringer, sier Øygard.

Intervjuene av 13 fiskerikyndige viser blant annet at de opplever at operatørene i stor grad forstår og aksepterer regelverket som gjelder seismikkinnsamling og forholdet til fiskeriaktiviteten i det gjeldende havområdet.

-Dette er ikke overraskende og bekrefter inntrykket vi har hatt av dette forholdet, likevel er det er betryggende å få det bekreftet fra de fiskerikyndige selv – det viser at det gode samarbeidet vi har hatt over år også har forplantet seg «ute i felten», sier Øygard.

Nøkkelrolle som brobyggere

Respondentene gir utrykk for at de anser seg selv som frie og uavhengige i sin yrkesutøvelse. Det er lite konflikt om bord mellom fiskerikyndige og operatørenes mannskap. Seismikkaktiviteten er den delen av petroleumsindustrien som historisk har vært kilde til de største konfliktene mellom de to næringene. I arbeidet med å redusere konflikter spiller de fiskerikyndige en nøkkelrolle.

-Det er tydelig for oss at innføringen av ordningen med fiskerikyndige har bidratt til økt forståelse mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen. Så kunne det vært ønskelig med en helhetlig undersøkelse som både hadde et bredere utvalg og inkluderte operatører og fiskere. Undersøkelsen gir imidlertid en klar indikasjon på arbeidet som gjøres av de fiskerikyndige, og på innspill til nye løsninger i samarbeidet mellom næringene, sier seniorrådgiver Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag.

-De fiskerikyndige er en viktig ressurs for begge næringer og har en helt avgjørende rolle som brobygger mellom fiskeri- og seismikkflåten, sier Øygard.

Les rapporten hos NORUT

For ytterligere kommentarer eller spørsmål kontakt:

  • Turid Øygard, Norsk olje og gass: 957 85 896
  • Elling Lorentsen, Norges Fiskarlag: 930 96 583