Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.02.2015

Fiskere og organisering

Om Rekefiskarlaget Nord

Rekefiskarlaget Nord ble etablert 6. februar i Tromsø. I dette avisinnlegget skriver Ivar Sagen, daglig leder i Fiskarlaget Nord om historikken og etableringen, og oppfordrer til samhold.  

Hvordan ønsker fiskerne å være organisert?

Vi ønsker rekefiskerne i Troms og Finnmark lykke til med sitt nye lag «Rekefiskarlaget Nord», som ble etablert i Tromsø fredag den 6. februar.

Det er positivt å registrere at fiskerne, også flere som ikke er medlemmer av Norges Fiskarlag, finner det nødvendig å organisere seg for å nå frem med sine krav. At det i det nye rekefiskarlaget også er medlemmer som ikke er medlemmer i Norges Fiskarlag, var en årsak til at laget er frittstående fra Norges Fiskarlag.

Rekefiskerne i Troms og Finnmark har i mange år henvendt seg til Fiskarlaget Nord med ulike krav; endrede fisketider, endrede dybdegrenser, åpning av stengte fjorder o.a.

Fiskarlaget Nord har behandlet henvendelsene og tatt flere av sakene videre. Enkelte av sakene har for oss virket lite kontroversielle, blant annet. å få like dybdegrenser og like fisketider i Troms og Finnmark som i Nordland, men vi har foreløpig ikke nådd frem. Andre forhold har vært mer kontroversielle, selv blant rekefiskerne i våre fylker.

Norges Fiskarlag er alltid åpen for å diskutere hvordan fiskerne bør være organisert for på beste måte å ivareta sine interesser. Vi har for tiden en organisasjonsprosess gående frem mot Landsmøtet i november 2015. Her diskuteres blant annet organisasjonsstruktur basert på dagens lokallag, på redskaps-/driftsformslag, eller på begge deler.

I dag er det åpent for å danne både rekefiskarlag, linefiskarlag, snurrevadlag osv. som rådgivende lag. For å være et rådgivende lag under Norges Fiskarlag er det selvfølgelig en forutsetning av medlemmene også er medlemmer av Norges Fiskarlag.

Som skrevet innledningsvis er vi glad for at fiskerne ser verdien av å organisere seg for å fremme sine krav, det være seg i Norges Fiskarlag, i Kystfiskarlaget, i Rekefiskarlaget Nord eller i andre fiskarlag.

Det er etter vår mening mer rasjonelt, og gir større effekt, å stå sammen i én organisasjon enn å spre seg på flere. Slagkraften kan umiddelbart virke stor når man sitter sammen i en gruppe der full enighet råder. Den motstand man unngår med å holde seg borte fra yrkesbrødre med divergerende meninger, møter man likevel lenger opp og frem på veien mot besluttende myndigheter.

Vi ønsker alle medlemmer i Rekefiskarlaget Nord velkommen som medlemmer i Norges Fiskarlag, og da også Rekefiskarlaget Nord som rådgivende organisasjon hos Fiskarlaget Nord.