Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.11.2022

Ferskfiskordningen

Nye innspill

Norges Fiskarlag foreslår at ferskfiskordningen gjøres gjeldende fra 15. mai 2023, med en tillatt innblanding av torsk på 15 %. Dette er ett av våre supplerende innspill til Fiskeridirektoratet.

I forbindelse med Reguleringsmøtet 2022 ba Fiskeridirektøren om innspill på om det bør gjøres endringer i ferskfiskordningen under behandling av Sak 1 Forslag til regulering av fisket etter torsk nord for 62°N for 2023.

Fiskeridirektøren ba om innspill på følgende endringer:

  • Snevre inn det geografiske virkeområdet for ferskfiskordningen
  • Snevre inn det tidsmessige virkeområdet for ferskfiskordningen
  • Torsk kan kun være bifangst i enkeltfangster

Fiskarlaget har behandlet saken i Arbeidsutvalget. Vi støtter i utgangspunktet ingen av forslagene som er foreslått av Fiskeridirektoratet.

I vedtaket viser vi til at det ligger et forslag om at ferskfiskordningen starter opp med en tillatt torskeandel på 30 % på ukesbasis fra og med 26. juni 2023.

I likhet med Sjømat Norge, mener Fiskarlaget at Fiskeridirektørens foreslåtte oppstartdato er en for sen oppstartsdato. Fiskarlaget har i tidligere innspill bedt om en tidligere oppstart, men erkjenner at dette kan være utfordrende når ordningen reduseres med 20 % til neste år. Samtidig mener Fiskarlaget at det er viktig at ordningen også er gjeldene på vårparten for å sikre landinger av råstoff på flere steder langs kysten utover våren.  Ordningen er viktig for mange i fisket etter andre arter i forlengelsen av vårtorskefisket og gjennom sommeren.

Ferskfiskordningen skal videre også dekke behovet for bifangst av torsk i andre fiskerier for fartøy som har utnyttet sine tildelte torskekvoter fullt ut.

Fiskarlaget foreslår derfor at ordningen gjøres gjeldene fra 15. mai 2023, med en tillatt innblanding av torsk på 15 %. Videre ber Fiskarlaget om at ferskfiskordningen i lukket gruppe deles i to, fordelt på gruppene under og over 21 meter hjemmelslengde i henhold til etablerte kvoteandeler.

Fiskarlaget mener det bør vurderes om ordningen bør deles inn i to, med et eget kvantum for perioden fra oppstart og frem til oppfisket, og en andre periode fra august måned.

Medlem: Les hele vårt brev i din medlems-app