Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.04.2020

Ferskfiskordning som planlagt

Og – disp for notsei

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har onsdag besluttet ulike tiltak for fiskerinæringen som følge av koronasituasjonen. Ett av dem er at ferskfiskordningen går som planlagt fra 13. april.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet vises det til at NFD har mottatt en rekke henvendelser fra nærings- og interesseorganisasjoner, som har bedt om dispensasjon fra bløgge- og sløyekravene i fiskekvalitetsforskriften for rundfryst notsei.

– Jeg har i dag bedt Mattilsynet om å gi dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens slik at næringen kan fryse inn rund notsei. Terskelen for å gi dispensasjon ligger høyt, men vi står i en særskilt situasjon som følge av covid-19. Det er nå viktig å gi norsk hvitfisknæring, som står i en særlig utfordrende markedssituasjon, fleksibilitet for å sikre at fisket og produksjon kan gjennomføres på en god måte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Manglende verkstedkapasitet

– Vi har også fått informasjon om at det enkelte steder er utfordringer når det gjelder kapasitet på verksteder og utfordringer med å få levert nødvendig utstyr/deler, og vi vurderer derfor at det kan være fornuftig å ta hensyn til dette i vurderingen av søknader om leiefartøy. Vi har derfor nå bedt Fiskeridirektoratet om å ta hensyn til manglende verkstedkapasitet og verkstedstilbud som følge av situasjonen knyttet til korona-viruset i vurderingen av kravet om det foreligger vesentlig driftsavbrudd. Dette betyr ikke at det lempes på kravet til hvilke skadetilfeller som kvalifiserer til forlis/havari. Det vil fortsatt gjelde et krav om kvalifisert havari/forlis, og at det er dette havariet/forliset som har medført at rederiet har fått et vesentlig driftsavbrudd. Jeg håper at dette vil kunne avhjelpe eventuelle problemer som måtte oppstå, sier Ingebrigtsen.

Ferskfiskordningen går som planlagt

– I møte med utfordringene i ferskfiskmarkedet ble det vurdert å utsette ferskfiskordningen for å dempe tilbudspresset i markedet. Jeg har likevel valgt å la ferskfiskordningen gå som planlagt, med oppstart 13. april, på bakgrunn av tydelige råd fra Norges Fiskarlag, Sjømat Norge, Pelagisk Forening og Norges Kystfiskarlag. Jeg forutsetter at organisasjonene vil samarbeide tett med Norges Råfisklag, både for å holde situasjonen under oppsikt og dersom Råfisklaget skulle finne det nødvendig å nytte sine hjemler i fiskesalgslagsloven til å regulere fisketog/eller dirigere fangstlevering, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Ferskfiskordningen skal bidra til ferske leveranser av råstoff til landindustrien i ellers rolige perioder i andre halvår og stimulere til økt uttak av de andre hvitfiskartene, som hyse og sei. Ordningen innebærer at fartøy som lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk og fartøy i åpen og lukket gruppe kan fiske på ordningen.

Etter forslag i høringen vil det bli lagt inn i forskriften at skadet eller nedklasset fisk ikke vil utløse bonus.