Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.02.2019

Fartøykvoter justert

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene for 2019 i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Nærings- og fiskeridepartementet som har besluttet å refordele ufordelte kvanta av tredjelandskvoter for torsk og hyse. 5 259 tonn torsk og 1 609 tonn hyse er tilbakeført til norske totalkvoter.

Fiskeridirektoratet viser til at de mener fangststatistikken for 2018 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2018 og 2019. Dermed ser de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2019 slik ut:

  • Torsk: 316 320 tonn
  • Hyse: 96 212 tonn
  • Sei: 131 865 tonn

I en omtale av saken hos Fiskeridirektoratet (ekstern link, der det også med tabeller fremgår detaljer i fordelingene) vises det til at kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2018, og 17 636 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 316 320 tonn torsk i 2019.

Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2018. Ved årsskiftet gjenstod 18 512 tonn hyse, og i tråd med regelverket innebærer dette at 8 989 tonn ikke kan overføres til 2019, mens 9 523 tonn blir overført til årets totalkvote. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 96 212 tonn hyse i 2019.

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2018, og 2 135 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2019. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 131 865 tonn sei i 2019.

De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2019. For å gjøre det lettere for fiskerinæring og forvaltning å følge utviklingen i fisket, fremgår det av ukestatistikken hva som er de reelle total- og gruppekvotene (justerte kvoter).

Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2018, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen.

Fartøy i åpen gruppe ble tildelt full kvote allerede ved årsskiftet.