Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.07.2017

Fartøykvote i leppefisket

Reguleringen for 2017

Det blir fartøykvote i leppefisket. Det har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fastsatt i forskriften om regulering av fiske for 2017. Det fastsettes ikke totalkvote og fartøykvoten blir på 75 000 fisk pr. fartøy. Se også avklaring knyttet til høvedsmann i saken.

I en pressemelding tirsdag sier NFD at et høyt beskatningstrykk på leppefisken i 2016 har gjort det nødvendig med innstramminger.

– Hensynet til biologien gjør det nødvendig å stramme inn fiskerireguleringene og det er krevende, men jeg mener at vi har funnet en riktig balansen med disse tiltakene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Det har tatt lengre tid enn ønsket å få fastsatt denne reguleringen, og det er beklagelig. Det var nødvendig med en grundig vurdering både av næringens behov for stabile leveranser av leppefisk, hensynet til rettferdig fordeling og biologiske betraktninger, sier fiskeriministeren.

Avklaring om høvedsmann

Det er også gjort en avklaring rundt forståelsen av § 40 a bokstav f) i deltakerforskriften om eier selv må være høvedsmann om bord i fartøyet under utøvelsen av leppefiske.

Hvis en person eier mer enn 50 % i ett eller flere fartøy som fisker leppefisk, så må han stå om bord som høvedsmann i alle. Dette følger av § 40 a bokstav f) i deltakerforskriften sett i sammenheng med § 2 bokstav a).

Når det gjelder situasjonen når ingen av medeierne eier mer enn 50 % har departementet uttalt følgende:

«Siden forskriftens ordlyd ikke sier noe om hvem av medeierne som må stå om bord når ingen eier mer enn 50 %, og siden dette dreier seg om en inngripende regel (påbud), så mener vi at det mest gunstige tolkningsalternativet for eierne må legges til grunn. Dette betyr at medeierne står fritt til å velge hvem av dem som skal stå om bord som høvedsmann, til å veksle mellom hvem av dem som er høvedsmann, og – dersom de eier flere fartøy sammen – til å stå om bord på hvert sitt fartøy samtidig.»

Det er en forutsetning at vedkommende står i manntallet, jf. § 40 a bokstav b.

De sentrale elementene i reguleringen for 2017 er:

  • Det opprettes en åpen gruppe i deltakerforskriften, men gjøres unntak fra det alminnelige kravet om at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy.
  • Det innføres et krav om at fartøyeier må stå om bord i fartøyet som høvedsmann under fisket (forbud mot leieskipper), men det kan gis dispensasjon hvis vedkommende er forhindret fra å stå om bord på grunn av tillitsverv, offentlige verv, sykdom eller skade som vil kreve langvarig rehabilitering.
  • Det innføres fartøykvoter på 75 000 fisk pr. fartøy. Det fastsettes ikke totalkvote.Formålet med fartøykvote er å strekke sesongen lenger ut over høsten enn fjorårets regulering, slik at den enkelte fisker får bedre mulighet til å planlegge driften, og oppdretterne får leveranser i en lengre periode. Det kan likevel bli aktuelt å stoppe fisket, for eksempel for en kortere periode, dersom det viser seg at fisketrykket blir for stort.
  • Det vil fortsatt kunne søkes om tillatelse til fritidsfiske etter leppefisk for omsetning på bestemte vilkår.
  • Fisket åpnes 17. juli sør for Stad og 31. juli nord for Stad. Fiskeridirektoratet kan endre åpningsdatoen etter råd fra Havforskningsinstituttet. Det er ikke satt noen sluttdato. Fisket kan derfor vare ut 2017.
  • Gjeldende minstemål videreføres, men det innføres påbud om at leppefisk under minstemål skal gjenutsettes der den er fisket.
  • For merkeregistrerte fartøy innføres det en redskapsbegrensning på 400 teiner og ruser pr. fartøyeier med nord for Lista. Gjeldende redskapsbegrensning på 100 teiner og ruser pr. fartøyeier øst for Lista videreføres.
  • Krav til røkting og seleksjonsinnretninger i teiner og ruser videreføres.

Vedlegg:

Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2017

Forskrift om endring av forskrift 6. desember 2016 nr. 1455 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2017 (deltakerforskriften) mv.